رضاييان: اوستنده را دوست دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس باشــگاه اوســتنده بلژيك در اولين اظهارنظرش دربــاره جذب مدافع فصل گذشــته پرسپوليس به تمجيد از او پرداخت. رامين رضاييان، مدافع مليپوش فصل گذشته تيم پرســپوليس با باشگاه اوستنده بلژيك رســما قراردادي 2 ساله امضا كــرد تا در فصل آينده در ليگ برتر اين كشور توپ بزند. مارك كوك، رييس باشگاه اوســتنده درباره خريد جديدش در صفحــه شــخصي خود مينويســد: «رامين رضاييــان، بازيكن تيم ملي ايران انتقال بزرگ و باارزشــي براي ما اســت. ما ميتوانيم بــه همراه او تيم قدرتمندي را تشــكيل دهيم.» رضاييــان قرارداد دو ســالهاش با باشــگاه بلژيكي را امضا كرد و بالفاصله راهي تمرين شــد تا غافلگير شــود، مســووالن اين تيــم بلژيكي روز يكشنبه مراسم معارفه رامين رضاييان را قبــل از تمرين برگزار كردند. رضاييان در اين مراسم كوتاه ميگويد: «من نميتوانم زبان انگليسي را خوب صحبت كنم. فقط ميگويم خوشحال هستم؛ شهري كه در آن حضور دارم را دوست دارم و اميدوارم موفق باشــم.» به نظر ميرســد بازيكن سابق پرسپوليس بتواند روزهاي خوبي را در اين تيم بلژيكي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.