ليگبرترهمچنانهفتمآسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوتبال باشگاهي كشــورمان بدون تغيير نســبت بــه ماههــاي گذشــته در رده هفتم كشــورهاي آســيايي قرار گرفت. كنفدراسيون فوتبال آســيا جديدتريــن ردهبندي ليگهاي آســيايي را اعالم كرد كه ليگ برتر كشــورمان بدون تغيير نســبت به ماههاي گذشته در رده هفتم آسيا باقي ماند. در اين ردهبندي ايران با داشتن ۳۹۸ امتياز در ردهبندي ملي، 10 امتياز اين بخش را به دست آورد و با داشتن 47/۹۵0 امتياز در بخش باشــگاهي، توانســت ۹7۵/۹۵ امتياز هم از اين بخش به دســت بياورد كه در نهايــت با امتيــاز ۹7۵/۹۶ پايينتر از ژاپن در رده هفتم قرار گرفت. در اين ردهبندي همانند ماههاي گذشــته امارات، كــره جنوبي و قطر در ردههاي اول تا ســوم قرار دارند. كشورهاي چين، عربستان و ژاپن نيز كشورهاي چهارم تا ششم هستند. پس از كشورمان نيز كشورهاي استراليا، ازبكستان، تايلند و عراق در رده هشتم تــا يازدهم جاي گرفتهاند. اين در حالي اســت كه تيم ملي كشورمان چند سالي است كه رده اول آســيا را يدك ميكشد و روزهاي موفقي را سپري ميكند اما همچنان اميدواري زيادي به ليگ برتر و صعودش در رده بندي كنفدراسيون فوتبال آســيا نيســت. بخش عمــدهاي از اين امتيــازات مربوط به مســابقات ليگ قهرمانان آسيا ميشــود كه متاســفانه چند سالي است نمايندگان كشــورمان در ايــن رقابتها نتايج خوبي كسب نكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.