گروه سخت نوجوانان در جام جهاني هند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم ملي فوتبال نوجوانــان ايران در رقابتهاي زير 17 ســال جهان با تيمهاي آلمان، گينه و كاســتاريكا همگروه شــد كه هر سه تيم در قارههاي خود به مقام ســوم دســت يافتند. اين رقابتها از تاريخ ۶1 مهر سال جاري در چند شــهر هند برگزار ميشــود و تيم ايران در گروه C و در شهر گوا به ميدان ميرود. تيم ملي كشورمان براي رسيدن به اين مسابقات در رقابتهاي قهرماني فوتبال آسيا توانست به مقام نايب قهرماني آسيا دست يابد. شاگردان عباس چمنيان بعد از صعود به اين جام جهاني يك ســال فرصت داشــتند به آمادهســازي بهتر اين تيم بپردازند و تقريبا آن تيم نســبت به يك سال پيش متحول شده است. تيم نوجوانان ايران تاكنون چهار بار به جام جهاني نوجوانان صعود كرده و در سالهاي 200۹ و 2011 توانسته تا مرحله يك هشتم نهايي صعود كند. نخســتين تجربه ايران در اين رقابتها به سال 2001 بازميگردد كه با كســب سه شكست از دور رقابتها حذف شد. هرسه رقيب ايران در اين رقابتها توانســتند عملكرد بســيار خوبي را در قارههاي خود ارائه دهند. سه رقيب نوجوانان كشــورمان در سه قاره اروپا، آمريكاي شمالي و آفريقا متفاوت بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.