آلمان، به دنبال اولين قهرمانی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي آلمان در ســال 2017 در مســابقات قهرماني فوتبال اروپا در مرحله نيمهنهايي مقابل رقباي خود شكســت خورد اما توانست مجوز حضور در جام جهاني را به دست آورد. آلمانها در ادوار حضور خود در جام جهاني يك بار دوم شــدند كه به ســال ۵۸۹1 باز ميگردد. همچنين اين كشور در ســال 2001 و 2007 در رده سوم و در ســال 7۹۹1 در رده چهارم جهان ايستاده است. اين تيم با اين اوصاف امسال به دنبال اولين جام جهاني است. از بهتريــن بازيكنان آلمان در جام جهاني جوانــان ميتوان به توني كروس اشاره كرد كه در سال 2007 توپ طالي مسابقات را از آن خود كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.