گينه، مدعی کسب مدال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نماينــده فوتبــال آفريقا در رقابتهــاي قهرماني اين قــاره به مرحله نيمهنهايي صعود كرد اما در پايان مقام سوم اين رقابتها را به دست آورد و راهي جام جهاني شــد. آنها در سالهاي ‪۹۸۹1 ۵۹۹1، ۵102،‬ و ۵۸۹1 در جام جهاني حضور داشــتهاند. بهترين رتبه اين تيم چهارمي جهان در سال ۵۸۹1 اســت. به اين ترتيب اين رقيب نوجوانــان هم قطعا به دنبال رتبهاي بهتر از چهارمي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.