خشونت، بازگشت کمال و ادامه ماجراي کاپیتاني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازي با آرســنال كيــف كه دومين ديــدار تداركاتــي ســرخها در اردوي اوكراين بود، نكات ويژهاي داشــت. اين بازي درســت مثل بازي اول سرخها در كيف بسيار خشــن و پربرخورد بود كه البته اين اتفاق بيشتر از سوی تيم حريف رخ مــيداد. در ايــن بــازي دو بازيكن پرســپوليس و 4 بازيكــن حريف كارت زرد گرفتند كه در نهايت منجر به اخراج يكي از نفرات آرسنال شد.

جالب اينكه طبــق روال بازيهاي دوســتانه تيــم اوكرايني قصد داشــت بازيكني را جاي فرد اخراج شده به زمين بفرســتد كه داور مســابقه قبول نكرد و بعد از 8 دقيقه توقف مســابقه آرسنال با همان ده نفر بازي كرد. بازگشــت كمال كاميابــي نيا به ميدان هــم ديگر اتفاق ويژه اين بازي تداركاتي بود. البته كمال از برخوردهــاي حريف قســر در رفت و خودش هم تن بــه درگيريها نميداد تا كم كم شــرايط بازي پيدا كند. دادن بازوبند كاپيتاني از ســوي سيدجالل به ماهيني در اين مســابقه باز هم ســوژه سرخها بود كه در ابتداي بازي رخ داد و هنوز هيچ كس دليل مشخصي براي آن مطرح نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.