اولین تجربه کاپیتاني مسلمان، علیپور جوانترين کاپیتان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس عصــر روز يكشــنبه در كمــپ ديناموكيــف دوميــن بازي تداركاتــياش در اردوي اوكرايــن را هم انجام داد و مقابل تيم آرسنال اين شهر به تساوي بدون گل دست يافت. در اين بازي برانكو تيمش را با تركيب عليرضا بيرانوند، سيد جالل حسيني، شــجاع خليلزاده، صادق محرمي، حســين ماهيني، محسن ربيع خواه، فرشــاد احمدزاده، محســن مســلمان، گادوين منشا، سيامك نعمتي و علــي عليپور بــه ميدان فرســتاد. در شــروع نيمــه دوم بوژيدار رادو شــويچ، محمد انصاري، شــايان مصلح و احسان علوان زاده به جاي بيرانوند، ســيدجالل، ماهيني و احمدزاده وارد بازي شــدند كه بــا توجه به بيرون رفتن كاپيتانهاي اول و دوم تيم محسن مســلمان براي اولين بار بازوبند كاپيتاني را به بازو بســت. در اواسط نيمه دوم مســلمان جاي خود را بــه كاميابي نيا داد اما در حالي كه كمال كاپيتان چهارم تيم است اين علي عليپور بود كه در 22 ســالگي بازوبند كاپيتاني سرخها را به بازو بســت كه در نوع خود اتفاق جالبي بود. تعويض آخر هم حضور طاهرخاني به جاي سيامك نعمتي بود كه در دقيقه 80 رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.