پنجعلی:خطحملهپرسپولیس وحشتناکشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلــی درباره مانــدن مهدی طارمــی در جمــع شــاگردان برانكو گفت: «مهدی بهترين تصميــم را گرفت. اين تيم در آســيا حضور دارد و با توجه به حضور تيم ملی ايــران در جام جهانی روســيه میتواند بدرخشــد و خودش را به فوتبــال روز دنيا و ليــگ های معتبر معرفی كنــد. جام جهانی ويترينــی از بهترين بازی های طارمی خواهد بود.»پيشكســوت پرسپوليس درباره اينكه آيا با حضــور همزمان منشــا و طارمی احتمال دودستگی در بين بازيكنان وجود دارد گفت: « چنين اتفاقی رخ نمی دهد. برانكو مديريت خيلی خوبی دارد. بازيكنان پرســپوليس هم میداننــد كجا بازی میكنند و نــگاه به آنها چقدر ويژه اســت. اتفاقا فكر میكنم همين موضوع باعث میشود خط حمله پرسپوليس تبديل به يكی از زهردارترين و وحشتناكترين خطوط شــده و كابوس هر دفاعی شود. تنها الزم است مهدی طارمی خودش را به شرايط آرمانی برســاند. چند هفتــه ای در تمرينات نبــوده اســت و بايد به ســختی تمرين كند. او مهاجــم گلــزن پرســپوليس و تيــم ملی اســت. حضورش میتواند بهتريــن نتايج را در پی داشته باشد.»پنجعلی درباره شهرآورد سرخابی ها در آلمان هم صحبت كرد و گفت: «فكر میكنم كار قشنگی است و هيچ ايرادی ندارد باشگاه های بزرگ بتوانند از اين طريق درآمدزايی كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.