مهلت 26 روزه اي اف سي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

توييتر ليگ قهرمانان آسيا از ضرب االجل 26 روزه كنفدراســيون فوتبال اين قاره به تيمهــاي حاضر در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا براي ارسال ليست اسامي بازيكنانشان خبر داد. بر اســاس اعالم اين رســانه، تيمهــاي صعودكننده بــه مرحله يك چهارم نهايي از جمله پرســپوليس تا روز 15 مــرداد 6( اوت) فرصت دارند تا ليســت اســامي بازيكنان خود را به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال كنند.

تيمهــا در اين مرحلــه ميتوانند اســامي بازيكنان تــازه وارد خود را به ليســت اضافه كنند و گادوين منشــا، شجاع خليل زاده، ســيامك نعمتي و شايان مصلح از جمله بازيكناني هستند كه بايد به ليست اين تيم براي مراحل بعدي اضافه شــوند. همچنين بايد ديد نام بشــار رســن هم در اين مهلت در ليست پرســپوليس قرار خواهد گرفت يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.