انتقال مائوريسیو در بن بست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقــل از روزنامه عكاظ عربســتان، انتقال مائوريســيو، هافبــك برزيلي زنيت ســن پترزبورگ روسيه با وجود توافق اوليه با االهلي به نظر ميرســد اين انتقال به بن بست خورده است زيرا وكيل بازيكن برزيلي توافقات اوليه را رد كرد. مدير برنامه بازيكن برزيلي به خاطــر اينكه باشــگاه االهلي با همتاي روســي خــود مذاكره كرده اســت ناراحت شــده و تمام توافقــات قبلي را رده كرده است. وكيل بازيكن برزيلي نميخواهد باشگاه االهلي با باشگاه روسي مذاكره كند و خواهان اين است كه تنها با او مذاكره كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.