فهرست بزرگسال پر شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمــي پــس از كش و قوسهــاي فراوان ماند تا فصل بعد هم در پرسپوليس بازي كند و البته ليست بزرگساالن اين تيم را هم كامل كرد. به اين ترتيــب برانكو براي تقويت تيمش تنها ميتواند بازيكن زير 23 سال جذب كند و 18 ســهميه بزرگسال خود را پر كرده اســت. همچنين سوال اينجاست كه اگر نوراللهي در پايان شــهريور به پرســپوليس برگردد براي خالي كردن يك جا در فهرســت بزرگسال باشگاه پرسپوليس چه كار خواهد كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.