مصدومیت دوباره سومه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه المدينه عربســتان، در تمرينات روز يكشنبه االهلي در اتريش اتفاق بــدي افتاد و عمر الســومه، مهاجم ســوري اين تيــم و بهتريــن بازيكنش از ناحيه عضالت شــكم دچار مصدوميت شد و نتوانســت تمرينات را ادامه دهد. السومه كه بــه تازگي از مصدوميت رها شــده بود در دو فصل گذشــته عنوان آقاي گل ليگ عربستان را از آن خود كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.