ريکاوري و وزنه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرين ديروز پرســپوليس از ساعت 10:15 به وقت محلــي 11:45( به وقت تهران) آغاز شــد و بازيكنــان بعد از گرم كردن زيــر نظر ماركو كار بــا توپ انجام دادند. در آخر نيز بازيكنان راهي سالن وزنه شدند. در اين تمرين انصاري، طاهرخاني و كاميابي نيا آيتمهاي جداگانه انجام دادند و اميري هم دور زمين ميدويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.