نمايشی فراتر از انتظارها

4 مدال طال و یک برنز حاصل کار ایران در بیســت و دومین دوره مســابقات دو و میدانی قهرمانی آســیا بود که یکشــنبه شــب در پی 5 روز رقابت شــماری از برترینهای قاره کهن در شــهر اودیشــای هند پایــان گرفت و رتبه چهــارم را بعد از هند، چین و قزاقســتان در جــد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

صیادان مدال ۴ طالی ما را احسان حدادی كهنهكار در پرتاب ديســك، حسن تفتيان تازه اوج گرفتــه در مــاده 100 متــر، علی ثمری خوشبخت و خوشدســت در پرتاب وزنه و حسين كيهانی شجاع در سه هزار متر با مانع كسب كرده بودند و يك سكوی سومی هم نصيب مســلم نيادوست در 1۵00 متر شــده بود كه پيشتر به مدت قريب به 20 ســال محل كسب مدالهای متعدد توسط حميد سجادی و ســجاد مرادی بود و چه مسالهای جالبتر از اينكه مربی و هدايتگر فعلی كيهانی كسی نيســت به جز همين سجاد مرادی كه كيهانی در توصيف او در خاک هند گفت؛ مرادی آنقدر توانا و بزرگ است كه آسيا همين حاال هم از او حساب میبرد. تبدیل تک درخششها به موفقیتهای گروهی برای اينكه آســيا از كل دو و ميدانی ايران حســاب ببرد چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت در بيست و دومين ماه از دوران زمامداری مجيد كيهانــی بر دو و ميدانی ايران نشــانههايی آشكار شــده است كه تصريح میدارد به تدريج تك درخششهای فردی در اين رشــته پايــه و مادر در حال تبديل شــدن به يك نمايــش قابل قبول جمعی اســت و حاال بيش از گذشــته در تمامــی مواد ايــن ورزش حرفهايی برای گفتن دارد.

روزگاری فقــط در پرتابها و پرشها نمايــش قاطعــی داشــتيم و زمانــی در دوهــای طويل بــا محمــد وجدانزادهها میدرخشــيديم و در دورهای فقــط نيمه اســتقامتیها به نفع ما اقدامات با ارزشی میكردند. امروز اما نه تنها در مواد سرعت كه ســالها ابراز وجود در آن برای ما آرزو بود میدرخشيم، بلكه در نيمه استقامتها هــم مطرحيم، در ۵ هــزار و 10 هزار متر يك بازنده مطلق نيســتيم، در پرتابها در حال نزديك شــدن به آمار درخشان زمان درخشش مرحوم جالل كشميری و سلمان حسام هســتيم و در پرشها نيز در مسير پيشرفت مجدد قرار داريم.

هنوز در برخی مواد مثل پرتاب چكش و پرش با نيزه نيازمند كار بيشــتر هستيم و در دو و ميدانــی زنان بــه رغم كار عالی ســالهای اخير امثال طوســی، توكلی و فصيحی كارهای بس گستردهتری فراروی ما اســت اما دو و ميدانی ما پس از سالها خاموشی نسبی سرانجام بيدار شده و احيا گشته است. عواملی که رکوردها را پایین آورد

البته مشــخص اســت كه تكرار حتی نيمی از اين دستاوردها در مسابقات اواخر ماه آينــده دو و ميدانــی قهرمانی جهان 2017 در شــهر لندن بــرای ما نزديك به غيرممكن باشــد و تنها مــرد دو و ميدانی ما كه در لنــدن بخت مــدال دارد، همانا احســان حدادی است و آن هم در صورتی كه وی در آنجا ديسك را حداقل 66/۵ متر میاندازد. آنچه قطعی اســت، اينكه هوای مرطوب و بارش مســتمر باران در اوديشا ســبب شــد نمايندگان ما در اين شهر از كشور پهناور هند اغلب به حد نصابهايی كمتر و نازلتر از ســقف توانشان برسند و به عنوان مثال حســن تفتيان كه اولين طــالی تاريخ دو و ميدانــی ايران در دوی 100 متر آســيا را برای مــا صيد كرد، به خاطر همان شــرايط بد جــوی از 10/2۵ ثانيــه كه بســيار كمتــر از برترين ركورد شــخصی او (برابر با 10/0۴ ثانيه) اســت، فراتــر نرفت اما همين كــه در فينال فمی اوگوئده ركورددار آســيا را ناكام كرد نشان داد كه او به يك قهرمانی ارزشمند رسيده و با اينكه شــمار غايبان نامدار در آوردگاه اوديشــا كم نبود اما حوادثی از اين دست ثابت كرد دو و ميدانی در مســيری درست حركت میكند و اگر مسووالن ارشد ورزش بودجه و امكانات بيشتری را در اختيار اين ورزش بگذارنــد اوجگيری ايران بيشــتر خواهد شد.

در آن صــورت بچههــای خواهنــده و تالشــگر ايــران میتوانند ســال بعد در بازیهای آســيايی در جاكارتای اندونزی و در حضور شمار بسيار بيشتری از مدعيان و قدرتهای قارهای هم به كســب پيروزی و مدال خوشــبين باشند و همين امر فراتر از هر مدال و توفيقی بزرگترين دســتاورد ايران و رقابتهای آســيايی امســال بود. عرصهای كــه نمايشمان در آن واقعا فراتر از تمامی انتظارهای قبلی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.