با كساني كه گفتهاند از راي خود عكس بگيريد برخورد ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجمع انتخاباتي فدراسيون ژيمناستيك در شــرايطي برگزار شــد كــه محمد رضا داورزني نيز به همــراه وزير ورزش و جوانان در اين مجمع حضور داشــت. معاون ورزش قهرمانــي و حرفهاي وزارت ورزش در جريان ايــن مجمع مواردي را مطــرح كرد كه قابل تامل بود. حرفهاي او بيشــتر پاســخي بود به شــايعاتي كــه در چند روز اخيــر درباره انتخابات ژيمناســتيك به گوش ميرســيد. چنــد روز قبل يكــي از خبرگزاريها درباره اين موضوع مطلبي را منتشر كرد كه يكي از كانديداها به اعضاي مجمع گفته از راي خود عكس بگيرند كه داورزني در اين رابطه گفت: «كســي حق گرفتن عكس از آراي مجمع را ندارد و با هياتي كه اين درخواســت را كرده برخورد خواهيم كرد.»

معــاون ورزش قهرمانــي و حرفــهاي وزارت ورزش براي اينكه بگويد راي مجمع، تعيين كننده انتخابات اســت و مسائل ديگر تاثير ندارد، گفت: «هركانديدايي با ســوابقي كه دارد بررســي ميشود و مجمع تشخيص ميدهد و او را انتخاب خواهد كرد. هر اقدامي كــه بخواهد نظر اعضــا را تغيير دهد روحيه دموكراسي را حفظ نخواهد كرد. ما به دنبال اين هســتيم كه آنچه مجمع نظر ميدهد به ســرانجام برسد. هر فردي كه نصف به عالوه يك راي را كســب كند انتخاب خواهد شد. كســي حق گرفتن عكس را ندارد و قطعا با هياتي كه اين مســاله را مطرح كرده اســت برخورد خواهد شد. اين درخواست توهين به آراي مجمع اســت.»او ادامه داد: «با سامان دادن مديريت اين رشــته به دنبال موفقيت در بازيهاي آسيايي 2018 و المپيك 2020 هستيم. براي وزارت ورزش و جوانان هر چهار كانديدا يكســان هستند و معيار ما احترام به راي مجمع است. هر كانديدايي رييس جديد فدراسيون ژيمناستيك شــود مورد حمايت كامل وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.