کمتجربهترین نماینده ایران بودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرتابگــر نيزه ايران كه تنها نماينده بانوان در قهرماني آســيا بود، به نتيجه ضعيفي كه گرفته اشاره ميكند و میگويد: «ميخواستم در اين رقابتها ركورد خوبي بزنم اما نشد ولی خوشحالم كه بهعنوان تنها دختر ايراني در اين مسابقات حضور داشــتم.» سحر ضيايي، با بيان اينكه سطح مسابقات قهرماني آسيا بسيار بــاال بود و همه براي قهرماني آماده بودند، ميگويد: «به قهرماني آســيا رفتم تا ركــورد خيلي خوبي بزنم اما نميدانم شــرايط جوي بود يا بــي تجربگيام كه باعث اين نتيجه شــد اما همين كه توانســتم بهعنوان تنها دختر ايراني در اين مسابقات حضور داشته باشــم برايم امتياز بزرگي است. آن را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم بتوانم از اين تجربه اســتفاده كنم. اين دومين تجربه من در رقابتهــاي بينالمللي بود. پيش از اين من در رقابتهاي كشورهاي اسالمي باكو حضور داشتم و توانستم به مدال نقره دست يابم. به همين خاطر اســت كه ميگويم من كمتجربهترين نماينده در كاروان ايــران بــودم.» دختر پرتابگــر نيزه ايران ميگويد: «حــاال ميدانم كه چطور تمرين كنم تا در بازيهاي آســيايي نتيجه خيلي خوبي بگيرم. يك ســال اســت كه با مربي خــود محمدي كار ميكنم و براي بازيهاي آســيايي آماده ميشوم. تنها هدفم بازيهاي آســيايي است. با توجه به ركوردهايي كه در قهرماني آسيا زده شد، اگر فدراسيون برنامه تمريني خوبی براي ما در نظر بگيرد، خيلي راحت ميتوانم در بازيهاي آسيايي مدال بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.