پورکیاني: لوازم بدنسازي را به خوابگاهها بردیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشســت خبري اولين المپياد ملــي ورزشهاي همگاني دانشــجويان دانشــگاههاي كشور در دانشگاه تهران برگزار شــد. مجيد سرسنگي معاون دانشگاه تهران درباره برگزاري اين المپياد گفت: «معموال برگزاري مسابقات قهرماني بيشتر به چشم ميآيد اما تالشهايي براي گسترش ورزش همگاني بين دانشــجويان صورت گرفته اســت كه برگزاري ايــن المپياد يكي از آن اقدامات است.» سرسنگي ادامه داد: «در المپيادهاي قبلي فقط دانشگاههاي زيرمجموعــه علوم تحقيقات حضور داشــتند امــا در المپيــاد فعلي تمام دانشگاهها و موسسات عالي حضور دارند و به همين خاطر اين المپياد از نظر كمي سطح بااليي دارد.»

معاون دانشــگاه تهران با اشــاره به آغاز زمان المپيــاد گفت: «المپياد دختران ۵2 تا 27 تير ماه در ســالن شماره يك تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار ميشود و المپياد پسران هم از اول تا سوم مرداد. به هر حال برگزاري اين نوع المپياد در نوع خودش كم نظير است.»

در ادامه اين نشســت محمد پوركياني معاون تربيت بدني وزارت علوم بابيان اينكه برگزاري اين المپياد ميتواند الگويي براي ساير بخشها و حتي ورزش كشــور باشــد، ادامه داد: «هفت بخش آموزش عالي در اين المپياد حضــور دارند. يكي از مزاياي ورزش همگاني اين اســت كــه مرزبندي در آن وجــود نــدارد و بحث برد و باخت در آن مطرح نيســت. مهم بروز دادن ظرفيتهاي دانشجويان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.