محبي، راه عموهاي خود را طي خواهد كرد؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

در روزگاري نه چندان دور و در اواسط دهه 70 تا انتهاي دهه 80 ميالدي كه حتي ابتداي دهه 90 ميالدي را هم ميتوان به آن اضافه كرد، برادران محبي (محمدحســين و محمدحســن) پا به پا و در كنار هم، نزديك به 15 ســال عضو تيم ملي كشــتي آزاد ايران بودند و افتخارات ارزشــمندي را براي اين سرزمين از مسابقههاي جهاني، آسيايي و بازيهاي آســيايي به ارمغان آوردند. نوجوانان و جواناني كه نسل امروز و نوپاي ايران را تشــكيل ميدهند، هرگز كشتيهاي مردانه و به ياد ماندني برادران محبي را به چشم نديدهانــد. در باره اين دو برادر كرمانشــاهي همين مقدار ميتوان بســنده كرد كه جمع مدالهايي كه اين دو از مســابقههاي آســيايي، جهاني، بازيهاي آسيايي و مســابقات مختلف بينالمللي در بيش از يــك دهه حضور خود در عرصه قهرماني براي ايران كســب كرده اند، بيشتر از يك تيم 10 نفره كشتي يكي از كشــورهاي اروپايــي در دهههاي 70 و 80 ميالدي البته به اســتثنای كشورهايي نظير شوروي سابق، تركيه و بلغارستان است! اما بهترين سالها و اوج قهرماني و هنر برادران محبي با جنگ تحميلي و سياســتهاي خاص آن دوران همراه بود و همين مســاله سبب شد اين دو برادر در كنار ساير بزرگان كشــتي ايران همچون رضا ســوخته سرايي، عليرضا ســليماني، محمد بزم آور، حسن حميدي، محســن كاوه، عســگري محمديان، مجيد تركان ...و حضور در مســابقههاي جهاني سالهاي 1979 ســانتياگو آمريكا، 1983 كيف شوروي سابق، 1986 بوداپست مجارســتان و 1987 كلرمون فران فرانسه و همينطور دو دوره بازيهاي المپيك 1980 مســكو و 1984 لس آنجلس را بــه دليل عدم حضور ايران و تحريم بازيها از دســت بدهنــد. محبيها براي المپيك 1988 ســئول هم با تصميم خــود ترجيح دادند كنار بمانند و به اين المپيك هم نروند! شــايد اگر شــرايط حضور كشــتي كشورمان در اين رويدادها فراهم ميشــد، تعداد مدالهاي ارزشمند محمدحسين و محمدحسن محبي خيلي بيش از ايني بود كه امروز در ويترين افتخارات آنها موجود اســت. به اين ترتيب برادران محبي را بايد از مفاخر كشــتي اســتان كرمانشــاه، ايران و حتي جهان نام برد كه نزديك به 15 ســال در ســطح كشتي ايران، آســيا و جهان درخشيدند. اما نكتهاي كه باعث شــد به قول امروزيها «فلش بكي» به گذشــته برادران محبي بزنيم، مطرح شــدن كشتيگيري به نام «يدا... محبي» اســت كه او را بايد پديده يكي دو سال اخير كشــتي آزاد ايران در وزن فوق ســنگين نام برد. برخيها به اشــتباه گمان ميكنند او فرزند محمدحسين يا محمدحسن محبي است حال آنكه او فرزند «محمدكاظم محبي» برادر بزرگتر محمدحســين و محمدحسن اســت كه از اوايل تا اواسط دهه 50 شمسي و زودتر از دو برادر ديگر خود در كشــتي اســتان كرمانشــاه و ايران مطرح شد اما زود افول كرد و برخالف آنها به موفقيتهاي بزرگ و مدارج بينالمللي نرســيد. كشــتي در خانواده محبيها موروثي است، چرا كه مرحوم پهلوان «يدا... محبي» بزرگ، پدر برادران محبي نزديك به 70 سال پيش و در دهه 20 شمسي، از جمله كشتيگيران و پهلوانان سرشــناس خطه كرمانشــاه و ايران بود كه در ســالهاي جواني خود موفق به شكست «مصطفي طوســي» پهلوان آن دوران ايران شد. محمدكاظم محبي پسر ارشد پهلوان يدا... محبي، نام پدر مرحوم خود را روي پســر خود گذاشــت و در واقع با مطرح شدن كشتيگير جواني به نام «يدا... محبي» در وزن فوق سنگين كشتي آزاد ايران نام پهلوان يدا... محبي كرمانشــاهي پس از گذشت 70 سال بار ديگر سر زبانها افتاد! يدا... محبي كوچك در جريان رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد ايران در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشــته كشــتيهاي خوبي گرفت و در ديدار نهايي وزن 125 كيلوگرم، دو بار موفق به شكست كميل قاسمي نايب قهرمان سال 2014 جهان و دارنده مدالهاي برنز و نقره المپيك 2012 لندن و 2016 ريودوژانيرو شد و به عضويت تيم ملي كشتي آزاد ايران درآمد. اين جوان 23 ســاله كرمانشاهي با 193 سانتيمتر قد و وزن حداقل 125 كيلوگرم از فيزيك بدني و به اصطالح اعتبار تنهاي بسيار مناسبی براي وزن فوق سنگين تيم ملي كشتي آزاد ايران برخوردار است. نقطه قوت و قابل اتكاي يدا... محبي، فيزيك بدني عالي، قدرت بدني، اعتماد به نفس و شــجاعت اوست اما در عين حال ضعفهايي هم دارد كه از جمله آنها نداشتن تجربه مسابقههاي جهاني و تازه وارد بودن او به جمع كشــتيگيران فوق سنگين دنياســت كه بايد هر چه زودتر از سوي كادر فني تيم ملي كشتي آزاد ايران در مدت كوتاه باقيمانده تا آغاز پيكارهاي جهاني فرانسه برطرف شود. يدا... محبي دو ماه پيش در مسابقههاي آسيايي دهلي نو هندوستان به مدال طال رسيد و مدالهــاي طال، نقره و برنز جامهاي بينالمللي ميليونه ايتاليا، دانكلوف بلغارســتان و حيدرعلي اف جمهوري آذربايجان در يكي دو سال گذشته را هم در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.