يوسف كرمي مدير فني تيم ملي نونهاالن شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يوسف كرمي بهعنوان مدير فني تيم ملي تكواندوي نونهاالن پسر منصوب شد. با اعالم آرش فرهاديان رييس سازمان تيمهاي ملي، طي حكمي از سوي ســيدمحمد پوالدگر رييس فدراسيون تكواندو يوسف كرمي بهعنوان مدير فني تيمملي تكواندوي نونهاالن پســر معرفي شد. يوســف كرمي داراي مدرك تحصيلي دكتري جامعه شناسي ورزش و يكي از پر افتخارترين تكواندوكاران قاره كهن آسيا است كه در كارنامه وي در مــدت بيش از يك دهــه حضور در تيمهــاي ملي، مدالهاي رنگارنــگ المپيــك، قهرماني جهان، جــام جهاني، قهرماني آســيا، بازيهاي آســيايي و مســابقات بينالمللي به چشم ميخورد. تركيب تيمملي نونهاالن روز چهارشــنبه 21( تيرماه) مشخص ميشود و پس از آن نونهــاالن مليپــوش تمرينات خود را براي حضــوري پرقدرت در ســومين دوره مســابقات قهرماني جهان كه از دوم شهريور ماه به مدت چهار روز در «شــرم الشــيخ» مصر برگزار ميشود، آغاز خواهند كرد. تيمملي نونهاالن پســر كشورمان در دوره گذشته موفق به كسب عنوان نايب قهرماني جهان شــده است. همچنين با اعالم كميته فني، نيلوفر صفريان بهعنوان ســرمربي تيمملي نونهاالن دختر معرفي شد. تكواندوكاران نونهال دختر كشــورمان در دوره گذشته موفق به كسب عنوان قهرماني جهان شده و بر سكوي نخست جهان ايستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.