سفر به آمريكا دليل نگراني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حضــور رييــس اتحاديــه جهانــي دوچرخهسواري در ايران كه قرار بود در مرداد انجام شــود، در حال حاضر به تعويق افتاده و به نظر ميرسد سفر به آمريكا دليل اين اتفاق باشد. برايان كوكســن، رييس اتحاديه جهاني دوچرخهسواري قرار بود مرداد ماه سال جاري به ايران سفر كند اما اكنون حضور او به تعويق افتاده اســت. اتحاديه جهاني دوچرخهسواري )UCI( با ارســال نامهاي اعالم كرده ســفر كوكســن به ايران فعال به تعويق افتاده است امــا دليــل آن را عنوان نكــرده و صرفا بابت تعويق سفر كوكسن از ايران عذرخواهي كرده است. با توجه به اينكه رييس اتحاديه جهاني دوچرخهسواري ســفري به آمريكا را در پيش دارد به نظر ميرســد دليــل تعويق حضورش در ايران نيز اين باشــد كه مجبور است ابتدا به آمريكا ســفر كند و بعد بــه ايران بيايد. در غير اين صورت ممكن اســت بــه علت قانون ممنوعيت ورود اتباع شــش كشــور مسلمان به آمريكا دچار مشــكل شود. بر اساس قانون ترامــپ همچنين افــرادي كه به اين شــش كشــور ســفر كنند، هنگام ورود به آمريكا با مشكل مواجه خواهند شــد. اتحاديه جهانی دوچرخه ســواري همچنين اعالم كرده، قرار است در حاشــيه انتخابات رياست اتحاديه كه شهريور ســال جاري در نروژ برگزار ميشود، نشــان لياقت را به اصغر خالقي، دبير پيشين فدراسيون دوچرخهســواري به پاس زحماتي كه در دوچرخهسواري كشيده است، اهدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.