ونگر، سرسختانه به دنبال لمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر سومين پيشنهاد خود را هم براي خريد توما لمار ارائه خواهد كرد. او مطمئن است كه اين ستاره موناكو قصد دارد به آرسنال برود.

ونگر پيــش از اين 30 و 40 ميليون پوند براي خريد ايــن بازيكن ارائه كرده بود كــه موناكو آنها را رد كرد. آرســنال با اين حال دســت از تالش برنميدارد و احتماال مبلغي معادل 45 ميليون پوند به همراه پــاداش به موناكو ارائه خواهد كرد تا اين بازيكن را به خدمت بگيرد. در اين صورت، اين احتمال وجود دارد كه ركورد گرانترين خريد آرســنال كه متعلق به الكساندر الكازت بود، تنها چند روز پس از آمدن اين مهاجم فرانســوي شكسته شود. آرسنال 52 ميليون پوند براي خريد الكازت به ليون پرداخت كرد. گرانترين بازيكن آرســنال پيش از الكازت، مسعود اوزيــل بود كه بــا 42/5 ميليون پوند به آرسنال پيوسته بود.

لمار هميشــه بهعنوان گزينه اصلي آرسنال براي تقويت كنارهها مطرح بوده و اين باشــگاه رياض محــرز را بهعنوان جانشــين احتمالي لمــار در نظر گرفته است. محرز نتوانسته ونگر را كامال متقاعد كنــد، بهويژه كه فصل خوبــي را هم در لسترســيتي پشت سر نگذاشــته است. نماينــدگان لمار در مذاكره با آرســنال و موناكو هســتند و تــالش ميكنند كه ايــن انتقال صــورت بگيــرد. بزرگترين مانع بر ســر راه اين انتقال اين است كه موناكــو نميخواهد همــه بازيكنان برتر خود را بفروشــد. آنها برناردو ســيلوا را به منچسترســيتي فروختهاند و تيموئه باكايوكو هم در آستانه پيوستن به چلسي است. كيليان امباپه و بنژامين مندي هم ممكن است راهي تيمهاي ديگري شوند.

موناكو مبلغ بااليي براي لمار در نظر گرفته اســت، چرا كه او نقشــي مهم در فصل بسيار موفق اين تيم در ليگ فرانسه و ليگ قهرمانان داشت، در تيم ملي بازي ميكند و بازيكنان همسطح او با مبالغي مشابه به تيمهاي ديگر رفتهاند.

آرسناليها ميدانند كه خريد الكازت و لمــار ميتوانــد ضربه ناشــي از رفتن احتمالي الكسيس سانچس را جبران كند. اين بازيكن را منچسترسيتي ميخواهد. ونگر رسما گفته كه آرسنال حاضر نيست بازيكني را بهصورت مســتقيم به رقيبش در ليگ برتر بفروشــد اما آنها نگران اين هستند كه سانچس قراردادش را تمديد نكند و در تابستان سال بعد، بهصورت آزاد راهي تيم ديگري شــود. به اين ترتيب او شايد به فروش برسد.

آرســناليها به دنبال خانهتكاني هم هستند. كارل جنكينسون، متيو دبوشي و كيهران گيبس در تورهاي آرســنال در اســتراليا و چين حضور ندارند. از قرارداد دبوشــي يك فصل مانده و قــراردادش ممكن اســت فســخ شــود، از قــرارداد جنكينسون سه سال باقي مانده و گيبس هــم تالش ميكند آينــدهاش را از ابهام درآورد اما بعيد است كه آرسنال پيشنهاد قرارداد جديدي به اين سه نفر ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.