قطع همكاري گريزمان با مديربرنامه هايش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتــوان گريزمان بــا اريــك اولهاتس، ايجنتــش قطع همــكاري كرده اســت. اين ســتاره اتلتيكــو مادريد در راه پيوســتن به منچستريونايتد بود و ماهها بود كه خبر انتقال او به گوش ميرسيد.

او حتي در يك زمان گفت كه 60 درصد احتمال دارد اين قرارداد امضا شــود اما بعدتر تصميم گرفت كه همچنان در اتلتيكو بماند و قراردادش با اين تيم را تا ســال 2022 تمديد كرد.

پس از كشوقوسهــاي اخير گريزمان، اكنون مشخص شده كه او تصميم گرفته ديگر با اولهاتس همكاري نكند.

اين ايجنت او را در 41ســالگي كشف و همكارياش را با او شروع كرد و به اين ترتيب گريزمان تصميم سختي گرفته است.

اولهاتس در مصاحبهاي با اكيپ گفته كه چرا اين اتفــاق افتاد: «اقدامات اخير گريزمان ديگر در راســتاي نگاه ما نبود. من روي نقش خودم بهعنوان اســتعدادياب رئال سوســيداد تمركز خواهم كرد. من از او تشكر ميكنم كه در اين ســالها به من اعتماد داشت و روشن اســت كه براي او در فصــل بعدي زندگياش بهترينها را آرزو دارم.»

هرچنــد گريزمــان قــرارداد جديدي با اتلتيكو امضا كرده اســت اما ممكن است كه تنها يك ســال ديگر در اين باشگاه بماند. اين مهاجــم در مصاحبهاي درباره آيندهاش گفته: «راستش را بگويم، نميدانم چه ميشود. فصل بعــد را در اتلتيكو بازي ميكنــم و بعدش را خواهيم ديد كه چه ميشود. من حاال فقط به اتلتيكو مادريد فكر ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.