تاتنهام به فيس بوك فروخته نميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تاتنهــام اعــالم كــرده كــه مذاكرهاي براي فروش اين باشــگاه انجام نشــده است. گفته ميشــد يك خريدار كه حمايت مارك زوكربرگ، مالك فيسبوك را دارد پيشنهادي معــادل يك ميليــارد پوند بــراي خريد اين باشگاه ارائه كرده است.

گزارشها حاكي از آن بود كه شــركت ســرمايهگذاري آمريكايــي آيكونيك كپيتال قصد دارد در باشگاه نايبقهرمان فصل پيش ليگ برتر سرمايهگذاري كند.

امــا تاتنهام كه دارد ورزشــگاه جديدي ميســازد، شايعه به فروش رفتن باشگاه را رد كرده است. در بيانيهاي كه در وبسايت رسمي باشگاه منتشر شده، آمده است: «باشگاه منابع مالي الزم براي ورزشــگاه جديدش را فراهم كرده اســت. طبق انتظارات، پيشــنهادهاي بسياري براي ســرمايهگذاري رسيد. باشگاه در 31 مــه 2017 اعــالم كرد كــه قرارداد تامين مالي ورزشــگاه جديد با كنسرسيومي از بانكها بسته شده اســت. هيات مديره بر اين باور اســت كه اين بهترين راه براي تامين منافع طرفداران، كاركنان و سهامداران براي ادامه توســعه باشگاه اســت. هيات مديره در هيچ مذاكرهاي درباره پيشنهاد خريد باشگاه حضور نداشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.