نام مانوالس در فهرست خريدهاي بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كاستاس مانوالس مدافع مياني يوناني تيم فوتبــال رم هم به فهرســت بازيكناني اضافه شد كه باشگاه بارسلونا قصد جذب آنها را دارد. طبق اعالم مدير برنامههاي مانوالس، چند باشــگاه بزرگ به جذب او ابراز تمايل كردهاند كه بارســلونا هم جزو آنهاست. رم تا االن به پيشــنهادهايي كه براي مانوالس داشته پاســخ رد داده و او را غيرقابل فروش دانســته است و مدير برنامههايش هم تأييد كرد كه زنيت هم پيشــنهادي داده است كه رد شــده اســت با اين حال هنوز پيشنهاد تيمهايــي مانند اينتــر، يوونتــوس، رئال مادريد و بارســلونا روي ميز است. ايوانيس اوانگلوپولــوس بــه توتومركاتــو وب گفت: «مانوالس هنوز بازيكن رم است و در اردوي پيش فصل اين تيم هم شركت كرده است. اينتر ميتواند گزينه مناسبي باشد، همينطور بارســلونا، رئال مادريد و يوونتوس. تيمهاي زيادي به ما پيشنهاد دادهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.