MAR

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه مادريدي «ماركا» سوژه اصلياش را به گلف اختصاص داد اما در كنار آن، خبر داد كه سبايوس ديروز با رئال قرارداد بسته و مراسم معارفه تئو هم در مادريد برگزار شده است. ماركا به زيدان هشدار داد كه خط ميانياش پر از بازيكن شده: «بايد انتخاب كني».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.