پيولي: بازيكنانم براي شروع فصل با انگيزه هستند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتفانو پيولي، مربي جديد فيورنتينا معتقد اســت كــه بازيكنانش براي شــروع كارشــان در فصل جديد انگيــزه و رويكرد مناسبي دارند. بنفشپوشان فلورانس تابستان امسال چند بازيكن بزرگشان را مانند بورخا والرو كه در آستانه پيوستن به اينتر قرار دارد فروختند و ديگر بازيكن مهمشــان فدريكو برناردســكي هم مشــتريان زيــادي دارد. پيولي به شــبكه تلويزيوني باشگاه فيورنتينا گفت: من بــراي تمام هــواداران فيورنتينا آرزوي ســالمتي ميكنم و به آنهايي كه از خانههايشــان بازيهاي ما را تماشا ميكنند هم توصيه ميكنــم كه به زمين تمريني ما بيايند چون جو دلچســبي دارد و هنوز آن تنشهايي كه ميتواند روي عملكردمان تأثير منفي بگذارد وجود ندارد. تيم ما هنوز كامل نيست چون منتظر بازگشــت مليپوشاني هســتيم كه هنوز زمان استراحتشــان به پايان نرسيده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.