توتي در دسته دو ژاپن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رييس باشــگاه دسته دومي ژاپن، توكيو وردي گفت فرانچســكو توتي يا به اين تيم ميرود يا به رم بر ميگردد. توتي 40 ســاله در پايان فصل قبل از تيم هميشــگي خود جدا شد اما آينده او هنوز مشــخص نيســت. هيديوكي هانيو رييــس توكيو وردي گفت: «من از ايجنت او شــنيدهام دو گزينه براي توتي وجود دارد و ديگر مســاله رفتن به ليــگ آمريكا مطرح نيســت. او يا در رم ميمانــد يا بــراي وردي بازي ميكنــد. پيشــنهادهايي از ميامي يا لس آنجلس بود اما به من گفتهاند اين اتفاق نميافتد. همچنين شنيدهام كه هواداران ميگويند توتــي بايد در رم كارش را تمام كند و اين چيزها. توتي بايد خودش تصميم بگيرد. بايد كامال جدي به اين قضيه فكر كند.»

اوزبيو دي فرانچسكو مربي جديد رم گفته انتظار دارد توتي يك پســت مديريتي در رم به عهده بگيرد اما هانيو مشتاق است توتي به توكيو بيايد و گفت ستاره سابق تيم ملي ايتاليا ميتواند در بازي 31 تير با كاماتاماره سانوكي براي تيمش بازي كند اگر پيشنهادشــان را بپذيرد: «به او پيشنهاد نميكرديم اگر مشكل مالي داشــتيم. همچنين اگر او بيايد بازيكن ديگــري نميخريم چون توتي خاص است.»

در حالي كه ليگ دسته دوم ژاپن به نيمه رسيده، توكيو وردي با 9 امتياز اختالف نسبت به تيم صدرنشين شونان بلماره در رده پنجم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.