جباري روی ریل مصدومیت

وضعيت جباري چنان مبهم شــده كه مشــخص نيســت به بازيهاي هفتههاي آغازين ليگ هفدهم برسد. باشگاه اســتقالل هم در اين باره هيچ توضيحي نميدهد و ســايت اين باشگاه سياســتهاي خاص خودش را دنبال ميكند. از اردوي استقالل در ارمنستان اما خبر ميرســد كه مشكل زانوي جبا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تنهــا يك بــازي كافي بود تــا دوباره درد كهنه ســر بــاز بزنــد و جباری مصدوم شــود. مربيان اســتقالل بخصوص منصوريان داشتند به آينده تيمشــان بــا حضور جبــاري اميدوار ميشدند. مجتبي در بازي درون تيمی استقالل خوش درخشــيده بود. پاسهايي ميداد كه هر بينندهاي را سر ذوق ميآورد. سر حال و قبراق. درســت مانند دوران اوج. منصوريان لب خط با چنان غروري به ســاقهاي جباري مينگريست كه توجه همه را به ســوي خــود جلب ميكرد. او در ذهنش ميگفت: «با اين جباري ميشــود دو جام را هم گرفــت.» اما اين خوش خياليها خيلي زود رنــگ باخت. جباري پــس از پايان آن بازي كه با تســاوي 2-2خاتمه يافت پايش را گرفت و ســمت پزشك تازه وارد تيمش رفت تا زانويش را نگاه كند. مشــكل حاد اســت يا با چند روز اســتراحت برطرف ميشود؟ پاسخ اين سوال را پزشك استقالل به صراحت نداده. ظاهرا آنها منتظرند تا تيــم به تهران بازگردد و بعد از عكســبرداري از زانوي متورم جباري نظر نهايي را بدهند. تالش بی نتيجه براي پنهان كردن مصدوميت جباري

مسوول رســانهاي باشگاه استقالل كه هيچ تعاملي با رســانهها ندارد و فقط اخبار باشــگاه را به يكي، دو رســانه خاص انتقال ميدهد طي روزهاي اخير خيلي كوشيد به كمك رسانههاي همســو خبر مصدوميت شــماره 8 را از اذهان عمومــي پنهان كند اما تصاويــري كه خود آنها روي ســايت باشگاه اســتقالل قرار دادند پرده از حقايق برداشــت و نشــان داد كه جباري در كارهاي گروهي بخصــوص آنجا كه بازيكنان پا به توپ ميشوند هيچ مشــاركتي ندارد. به اين ترتيب موضوع مصدوميت دوباره اين بازيكن به اثبات رســيد و محدوديت خبري كه در اردوي اســتقالل حاكم شده نتوانســت موجب مخفي ماندن اين خبر باشد. شايد اگر اين تنها مصدوم اســتقالل و يگانه نگراني آبيها در آستانه شروع ليگ هفدهم بود ميشــد موضوع را تا حدودي هضم كرد و نگراني به دل راه نداد اما اســتقالل تا به امــروز مصدومان ديگري هم داشــته كه به دليل شــدت جراحات ناچار بــه عمل جراحي شدهاند. اميد ابراهيمي طبق اطالعاتي كه به دست آمده تا نيمفصل قادر به همراهي استقالل نيست.

او كه بازيكن ارزشمندي براي آبيها محسوب ميشود جراحي خاصي را پشتسر گذاشته و بايد با احتياط بســياري تمرينهايش را از سر بگيرد. محســن كريمي هم كه از جملــه عناصر كليدي استقالل بود، كتفش را جراحي كرده و از تمرينها دور اســت و حتي احتمال كنار گذاشتن نام او نيز شنيده ميشود.

حال تصــور كنيد جباري هم بــه اين دايره اضافه شــود كه چندان هــم غيرقابل پيش بيني نبــود. آنــگاه مربيان اســتقالل با چــه مصائبي براي انتخاب تركيب اصلي مواجه ميشــوند؟ آيا منصوريان ميتواند با خيــال راحت به افقهايش بينديشد؟ عاقبت جذب بازيكن بدون آزمايش پزشكي آنچه بحث درباره مصدوميتهاي استقالل را ضروريتر جلــوه ميدهد عقد قراردادهاي داخلي بدون تاييد پزشكان است. علت اينكه دكتر امين نوروزي با باشگاه استقالل قطع همكاري هم كرد دقيقا همين موضوع بود. باشــگاه اســتقالل بي آنكه مضرات عقد چنيــن قراردادهايي را بداند با بازيكنان خود به توافق رســيده و قرارداد داخلي بســته اســت. قراردادي كه به لحاظ قانوني براي آنهــا تعهد ايجــاد ميكند. حال حتــي اگر اين بازيكنان با استقالل ثبت نكنند و پيش از رفتن به هيات فوتبال از ليست كنار گذاشته شوند باز هم استقالل بايد حق و حقوق آنها را طبق قراردادي كه بسته منعقد كند.

در واقع ايــن قراردادها بــار حقوقي دارد و باشگاه استقالل اگر با 100 بازيكن قرارداد داخلي ببندد و در هيات فوتبال ثبت نكند بايد نسبت به تعهدهاي في مابين متعهد باقي بماند.

البته بايد به اين نكته مهم اشــاره داشت كه جــذب جباري چندان با نظر مســاعد منصوريان انجام نشــده و ايــن مديران باشــگاه بودهاند كه در راســتاي ايجاد فضاي مثبت ميان باشــگاه و هواداران چنين تصميمــي اتخاذ كرده و جباري را به خدمت گرفتهانــد. منصوريان گرچه پس از حضور مجتبي در تمرين تا حدودي خود را راضي نشــان داد اما هيچ گاه در مصاحبههايش پيش از حضور جباري در باشــگاه و عقــد قرارداد داخلي از اين بازيكن ياد نكــرده بود. حاال با مصدوميت جباري بايد ديد كه نظر منصوريان چيست. گرچه به نظر ميرســد مســووالن و كادرفني استقالل تالش ميكنند اساسا به اين خبر چندان توجهي نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.