شهرآورد زمان خوبي افتاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قرعهكشي ليگ هفدهم يكشنبه شب انجام شد و براساس آن استقالل هفتــه اول بايــد به مصــاف نفت در آبادان برود. بهتــاش فريبا مديرفني اســتقالل در خصوص اين قرعهكشي اينطور ميگويد: «به نظرم قرعه بدي نبود و من هميشــه دوســت داشتم قرعه ما با كار ســخت شــروع شود. دلم ميخواست بازيهاي اول سخت باشد و فكر ميكنم اين اتفاق هم رخ داد چون ما در آبادان بايد در گرماي باالي 50 درجه به مصاف صنعت نفت برويم. از طرف ديگر در هفتههاي بعد به صورت پي در پي در تهران هستيم كه اين مساله هم بد نيست.»

فريبــا در خصــوص برگــزاري شهرآورد در هفته دهم ميگويد: «به نظرم شــهرآورد زمــان خوبي برگزار ميشــود و به قــول قديميها تيمها در آن شــرايط ديگر جا افتادهاند. از طرفي مربيان به تيمهايشــان اشراف كامل پيــدا كردند و من فكر ميكنم شهرآورد فصل جديد شهرآورد خوبي باشد.»

فريبا در خصوص اينكه استقالل در نيمفصــل اول از 15 هفته تنها 4 هفته خارج از خانه اســت، ميگويد: «اين مســاله هم خوب اســت هم بد چون تيمها در نيمفصل دوم ســخت امتيــاز ميدهند و از طرفي امســال شــرايط ليگ به شــكلي است كه در نيمفصل اول هم كار مشــكلي داريم. ضمــن اينكــه مربيــان و بازيكنان مختلــف در تيمها جوان شــدهاند و امسال را كال سال ســختي ميدانم. البته همه ميدانند كــه قهرماني در نيمفصــل دوم به دســت ميآيد ولي يك جورهايي اگــر در نيمفصل اول امتياز جمع كنيم ذخيره خوبي براي نيمفصل دوم خواهيم داشت. به طور مثال ســال گذشــته ما در نيمفصل دوم بيشــتر امتيازاتمان را در خارج از خانــه گرفتيم و اين مســاله قطعا ميتواند به ما كمك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.