و همچنان احتمال ماندن رابسون در استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كدام آنها تيموريان نيست.

كاپيتان اسبق تيم ملی در حال حاضر تيم ندارد و شايعه خداحافظیاش هم مطرح است. اما تيموريان دوست دارد فوتبالش را در استقالل تمام كند و به نظر میرسد كه فعال منتظر آبیها باشد. تيموريان در اين زمينه اينطور اظهار نظر می كند: «بنويســيد هنوز منتظر تماس استقاللیها هستم» البته با توجه به ترافيك در پستهافبكهای ميانی بعيد است كه استقاللیها برای خريد تيموريان اقدام كنند. ميگويد: «رابسون در صحبتي كه با باشگاه داشته تمايل خود را براي حضور در استقالل بارها اعالم كرده است. باشگاه هم مطالبات خــود به او و ايجنتــش را پرداخت كرده و بخش زيادي از مشكالت در خصوص حضور او در اســتقالل رفع شــده است. او دو، سه ماه بيشتر با باشگاه باهيا قرارداد ندارد و ما اميدواريم كــه بتوانيم اين مدافع كليدي را باز هم در اختيار داشته باشيم.»

در خصــوص اخبار مربــوط به حضور مدافــع برزيلــي گفته ميشــود مذاكرات باشگاه استقالل با باشگاه باهيا برزيل مثبت دنبال ميشــود. باشگاه اســتقالل طي دو روز اخير براي دريافت رضايتنامه رابســون جانواريو به نتايج مثبتي دســت پيدا كرده تا با اين شــرايط احتمال حضور مجدد اين مدافع برزيلي زياد باشد. اين در حالي است كه رابســون به قطر سفر كرده و در صورت توافق نهايي با اســتقالل از اين كشور راهي ارمنســتان شــده و خود را بــه كادر فني استقالل معرفي ميكند. خبر ماندن رابسون در استقالل ميتواند يكي از بهترين خبرها براي منصوريان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.