جباروف- استقالل نهایی شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ايــن احتمــال وجود داشــت كه هافبك ازبكســتاني تيم فوتبال استقالل از اين تيم جدا شــود. اما سرور جباروف ديروز جلسه ديگري با مسووالن باشگاه اســتقالل برگزار كــرد تــا تكليفش را مشــخص كند. با وجــود اينكه جباروف بــراي ماندن در اســتقالل بــه صورت شــفاهي توافق كرده بود اما با توجه به پر بودن ليســت اســتقالل اين احتمال وجود داشــت كه با توافــق دوطرفه از جمع آبيپوشان جدا شود. ديروز جلسه ديگري ميان جباروف و استقالل برگزار شــد تا تكليف اين هافبك ازبكســتاني مشــخص شــود. در نهايت جباروف با اســتقالل بنا به ادعــای مديربرنامهاش قرارداد بســت. اين در حالي اســت كه اســتقالل در اردوي آمادهسازي خود در ارمنستان به سر ميبرد.

خريــد بازيكناني با ســن وســال جباروف اين روزها باعث انتقادات زيادي شده اســت. اينكه منصوريان براي فصل آتي جوانها را كنار گذاشته و بازيكناني را انتخاب كرده كه ميانگين سني تيم را باال ميبرند جاي تامل و بررســي دارد و باز هم صــداي منتقدان اين مربي را در آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.