دستيار منصوریان در آستانه محروميت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكي از مربيان اســتقالل كه فصل گذشــته در يكي از اردوهــاي خارجي تيمش دچار تخلفاتي شده بود به زودي از ســوي مقامات كميته اخالق محروم خواهد شد.

حضور اســتقالل در امــارات و در فصل گذشــته، با تخلفاتي از سوي يكي از مربيان و همراهان اين تيم همراه بوده كه با دســتور و بررسي كميته اخالق از حضورش روي نيمكــت آبيها در فصل آينــده جلوگيري به عمــل خواهد آمد. استقالل فصل گذشته با حضور در امارات براي برگزاري ديدار خود برابر االهلي با تخلــف يكــي از دســتياران منصوريان همــراه شــد كــه عكــس و فيلمهايي نيز از او منتشــر شــد. اين اتفاق اكنون مورد بررســي مســووالن كميته اخالق قرار گرفتــه و به زودي حكم محروميت او به طور رســمي و محرمانه به باشگاه استقالل ارسال خواهد شد.

پس اگــر مخاطبــان فوتبــال در فصل آينده بــا غيبت يكي از چهرههاي هميشگي همراه عليرضا منصوريان روي نيمكت مواجه شــدند نبايد زياد تعجب كنند شــايد هم به همين دليل است كه منصوريان از نوازي خواسته كه بهعنوان دســتيار او را همراهي كنــد. نوازي هم اكنون سرمربي تيم اميد استقالل است و شــايد با حفظ همين ســمت دستيار منصوريان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.