واكنش آقای سرمربی به قرعه كشی ليگ

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برگــزاری بازیهــای فوتبــال در شهرهای جنوبی كشور در فصل تابستان، از مشــكالت اصلی تيمهای ســاير نقاط ايران شــمرده میشود كه به اين منطقه ســفر میكنند و بايد عــالوه بر رقابت با تيمهای جنوبی و تماشاگران پرشورشان، بر آب و هوای اين منطقه نيز فائق آيند. تيم اســتقالل كــه اين روزهــا در حال پيگيری تمرينات آمادهســازی خود در آب و هوای نســبتا مطبوع شــهر ايروان ارمنستان اســت بايد در فصل تابستان و در 6 هفته نخســت دو بــار به جنوب كشــور ســفر كرده و در برابر تيمهای نفت آبادان و پارس جم صفآرايی كند. سرمربی اســتقالل در واكنش به بازی با صنعــت نفت آبــادان در هفته اول ليگ برتر می گويد: «میشد در هفته اول در گرمای آبادان بازی نكنيم و قرعه بهتری داشته باشيم. اما چون میخواهيم حضور قدرتمندی در ليگ برتر داشته باشيم و البته تمام تيمها بايد در طول فصل با هم بــازی كنند جای گلهای باقی نمیماند و بايد تالش كنيم 3 امتياز بازی با صنعت نفت آبادان را به دست بياوريم تا از همان ابتدا كارمان را با قدرت آغاز كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.