30 درصدها كي ميرسد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان اســتقالل بعد از اردوي ارمنســتان قــرار اســت 30 درصد از قراردادهاي خــود را بهعنــوان پيش پرداخــت دريافت كنند. اســتقالليها بعد از عقد و تمديد قرارداد با استقالل خيلي زود راهي تمرين شــدهاند و قرار اســت بعد از بازگشــت از ارمنســتان بخشــي از مطالبات خــود را دريافت كنند. در اين بين در روزهاي گذشــته بحثهايي در رسانهها مطرح شده است كه اســتقالل براي پرداخت هزينههاي كمپ اين تيم در ارمنستان با مشكالتي روبهرو شــده و بايد ديد آيا مســووالن باشــگاه پــول پرداخــت قراردادهاي بازيكنان شان را دارند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.