اين هفتهها را از دست ندهيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتفاقــي كه 16 تيم ليگ برتري منتظرش بودند يكشــنبه شب رخ داد و حاال آنها حريفشان را از روز اول تا پايان ليگ شناختند. بدون شك از ديروز شكل تمرينات جديتر شــده و تغييراتي هم در بازيهاي تداركاتيشــان به وجود خواهد آمد. به طور معمول تيمهايي كه در چهار هفته اول با هم بازي دارند قبل از شــروع ليگ در قالب بازي تداركاتي رودرروي هم قرار نميگيرند.

هفته اول؛ شروع جنوبي سرخابيها

حداقل دلمان ميتواند به اين خوش باشد كه ليگ جديد با بازيهاي جذابي شروع ميشود. استقالل در گرمــاي آبادان به مصاف صنعــت نفتي ميرود كه با حضور فراز كمالوند قرار اســت چهره جديدي از خود رونمايي كند. اين بازي ميتواند شــروع سختي براي اســتقالل باشد كه در حضور تماشــاگران با انگيزه و پرشور صنعت نفت آبادان بايد به مصاف اين تيم برود. پرســپوليس هم گرچه با يك تيم جنوبي بازي دارد اما شــاگردان برانكو ليــگ را در آزادي و در مصاف با فوالد آغاز ميكنند. عالوه بر بازيهاي ســرخابيها در هفته اول، بازي ســايپا – سپاهان و تقابل دايي با ســپاهان هم از اهميت ويژهاي برخوردار است. علي دايي در نفت تهران توانست در فينال رقابتهاي جام حذفي، ســپاهان را شكست دهد و قهرماني را از اين تيم اصفهاني بگيرد. حاال او در نخســتين هفته ليگ به همراه سايپا در اصفهان به مصاف سپاهان ميرود. عالوه بر اينها شــروع علي كريمي كــه اولين تجربه ســرمربيگرياش را از ســر ميگذراند، زير ذره بين خيلي از كارشناسان است. شاگردان جادوگر در نفت تهران در هفته اول به مصاف ســپيدرودي ميرود كه تازه به ليگ برتر آمده است.

هفته دوم؛ كابوس خوزستاني استقالل

با شــناخت نصفه و نيمهاي كه تيمها در هفته اول از يكديگــر به دســت آورده اند، بي شــك همه بازيهاي هفته دوم قدري جذابتر خواهد بود. با اين حال اما باز هم اســتقالل اســت كه با بازي حساسي كه مقابل اســتقالل خوزســتان دارد، هفته دشواري خواهد داشت. درست اســت كه استقالل خوزستان شرايط مساعدي ندارد و بازي خانگي مقابل اين تيم ميتواند از ديد خيليها راحت باشد اما نبايد فراموش كنيم كه همين استقالل خوزستان با شرايطي بدتر از اين، فصل گذشــته در بازي رفت و برگشت استقالل تهران را شكست داد. حاال بايد ديد اين تيم با ويسي هم ميتواند استقالل را شكست دهد؟ در سوي ديگر يحيي با تراكتور ميزبان پرسپوليس برانكوست. يحيي با اينكه شرايط سختي را در تراكتور دارد اما هميشه مقابل پرسپوليس انگيزه بااليي داشته است.

هفته سوم؛ جادوگر و پرسپوليس

اگر اوضاع نفت تهران و عمل نكردن مســووالن اين باشــگاه به تعهدات شان تا هفته سوم طاقت علي كريمي را طاق نكند و او همچنان ســرمربي اين تيم باشد، ميتوان عنوان مهمترين بازي هفته را به بازي نفت تهران مقابل پرســپوليس اختصــاص داد. نفت تهران و پرســپوليس البته سيام تيرماه در چارچوب ســوپرجام به مصاف يكديگر ميروند و دو رويارويي علي كريمي با پرسپوليس در كمتر از يك ماه، اتفاق جالبي خواهــد بود. عالوه بر ايــن تراكتور كه هفته گذشته ميزبان پرســپوليس بوده، اين هفته ميهمان اســتقالل خواهد بود. تقابل يحيي با استقالل همان اندازه براي ســرمربي پرسپوليسي تراكتور با اهميت اســت كه تقابل او با پرســپوليس. بخصوص كه هم استقالل و هم تراكتورســازي شروع نسبتا سختي را در اين ليگ داشتهاند.

هفته چهارم؛ اولين شهرآورد فصل در اصفهان

اولين شهرآورد فصل هفدهم در چهارمين هفته در اصفهان برگزار خواهد شد. مصاف ذوبآهن مقابل ســپاهان كه در نوع خود از اهميت بااليي برخوردار اســت. جدا از اين نكتــه كه اين فصل هــر دو تيم اصفهانــي از مدعيان قهرماني به حســاب ميآيند و رقابت تنگاتنگــي با هم دارند. ضمن اينكه دربيهاي اصفهان هميشه بســيار جذابتر از دربيهاي تهران برگزار ميشــده و يكســري مالحظــات معمول در دربيها را نداشــته اســت. همه اينهــا در كنار هم باعث ميشــوند كه شهرآورد اصفهان در هفته چهارم يكــي از جذابترين بازيهاي هفته باشــد. از ديگر رقابتهاي مهم اين هفته بايد به مصاف علي كريمي و تراكتورســازي در تبريز اشاره كرد. علي كريمي كه ســابقه بازي در تراكتورسازي را داشته، در چهارمين هفته حضورش در نفت تهران، بهعنوان ســرمربي به اين شهر بازميگردد و تيمش را مقابل تراكتورسازي به صف ميكند.

در اين هفته ســرخابيها هــم بازيهاي مهمي پيش رو دارند. اســتقالل مقابــل تيم علي دايي صف آرايي ميكند كه رقابت شــان با هم از اهميت بااليي برخوردار اســت. كسي نيســت كه اهميت تقابلهاي علي دايي و استقالل را نداند. پرسپوليس هم با مسابقه مقابل ســياه جامگان در ورزشــگاه آزادي خبرســاز ميشود. بازي پرسپوليس با يادآوري رويارويي اين دو تيم در هفته پاياني ليگ قبل، مسابقه حساسي خواهد شد. هفته آخر ليگ شــانزدهم بود كه پرسپوليس با نتيجه يك بر صفر به ســياه جامــگان باخت و با اين نتيجه ســياه جامگان در ليگ برتــر ماند و صباي قم ســقوط كرد. نتيجهاي كه باعث شد عدهاي بخصوص صباييها پرسپوليس را متهم به تباني با سياه جامگان كننــد كــه البته اين ادعــا با واكنشهايي از ســوي پرسپوليســيها همــراه بود. حاال بايد ديد آيا ســياه جامگان براي دفاع از همه آن اتهامها روز ســختي را براي پرسپوليس رقم ميزند يا نه؟

هفته پنجم؛ بازیهای كمدردسر

اگر در چهــار هفته ابتدايي ليــگ اتفاق خاصي نيفتد و تيمهاي حاضر در ليگ را تحت تأثير خود قرار ندهد، هفته پنجم را ميتوان هفته بي دردســري پيش بيني كرد. الاقل قرعهكشي كه اين را ميگويد. استقالل اين هفته ميزبان پديده اســت و پرســپوليس ميهمان گسترش فوالد خواهد بود كه هيچ يك از اين دو بازي حساســيت آن چناني ندارند. به همين خاطر مهمترين بازي اين هفته را بايد مسابقه سايپا مقابل تراكتورسازي دانست كه به نوعي تقابلي است بين علي دايي و يحيي گل محمدي كه هردو از پرسپوليســيهايي هستند كه تقابلهاي شان ديدني است.

هفته ششم، اولين ميزباني جم از استقالل

بعد از ســه، چهار هفته توفانــي، از هفته پنجم بــه بعد هيجــان بازيهــاي ليگ تا حــدود زيادي فروكش ميكند. طوري كه ســردي هفته پنجم انگار تا هفته ششم هم كشيده ميشــود. شايد تنها نكته قابل توجه هفته ششــم اين باشــد كه پارس جنوبي جم كه نخستين ســال حضور در ليگ برتر را تجربه ميكند، حاال براي نخستين بار ميزبان پارس جنوبي جم خواهد بود.

هفته هفتم؛ امير به استقالل میرسد

اميرقلعهنويــي كــه ايــن فصــل روي نيمكت ذوبآهن اصفهان مينشيند، در هفته هفتم در آزادي به مصاف استقالل ميرود. با توجه به اينكه هر دو تيم از مدعيان اين فصل هستند، بدون شك نبرد حساسي براي كســب پيروزي در اين بازي خواهند داشت. از تقابلهــاي ديگر ليگ بايد بــه تقابل پيكان جاللي و علي كريمي در اين هفته اشــاره كــرد. علي كريمي كه در تراكتورسازي شــاگرد مجيد جاللي بوده، اين هفته به مصاف اســتاد خود ميرود. ميزباني سپاهان از پرســپوليس با همه حساســيتهايي كه هميشه بازيهاي اين دو تيم به ويژه در اصفهان داشته، يكي ديگر از رقابتهاي حســاس هفته به حساب ميآيد. عالوه بر اين بعد از بازي تداركاتي پر زد و خوردي كه ســايپا مقابل پارس جنوبي جم پيش از شروع فصل داشته، قطعا رويارويي اين دو تيم در هفته هفتم نيز از حساسيت بااليي برخوردار خواهد شد. در اين بازي تداركاتي ســايپا 3 بر 2 پارس جم را برد و مسابقه با درگيريها و اخراج همراه بود. ضمن اينكه تقابل علي دايي و مهدي تارتار هم در نوع خود با اهميت اســت. در كنار همه اينها، صنعت نفت آبادان و فوالد هم در شهرآورد خوزستان به مصاف هم ميروند و اين بازي از ديگر جذابيتهاي هفته هفتم خواهد بود.

هفته هشتم؛ پورموسوي روبهروی ویسي

خوزســتانيها كه هفته هفتم شــاهد شهرآورد ميان صنعــت نفت آبــادان و فــوالد بودهاند، هفته هشــتم خود را با شــهرآورد اهواز و دومين شهرآورد پياپي خوزســتان پشــت ســر ميگذارند. رويارويي فوالد و اســتقالل خوزســتان بازي مهمي است كه با توجه به تقابل ســيروس پورموســوي با استقالل خوزســتان و عبدا... ويسي حســاستر و مهمتر هم ميشــود. پورموسوي فصل گذشــته روزهاي سختي را با اســتقالل خوزستان پشت ســر گذاشت و حاال جاي خود را به عبدا... ويسي داده است. عالوه بر اين ســپيدرود هم در اولين تجربه ليگ برتري اش، اين هفته ميزبان استقالل تهران خواهد بود.

هفته نهم، دوباره سرخابیها، دوباره جنوبیها

در شروع نيمه دوم نيم فصل اول شاهد رويارويی دو تيم پرطرفدار پايتخت با سرخابیهای خوزستانی خواهيم بود. پرســپوليس در اهواز ميهمان استقالل خوزستان است و استقالل در تهران از فوالد پذيرايی میكند. تقابل اين چهار تيم طی سالهای گذشته نه تنها جذاب و تماشــايی بود، بلكه بعضا نتايج غيرقابل پيشبينی نيز به همراه داشــته است. برگزاری بازی اين هفته آنها قبل از شهرآورد تهران هم به حساسيت آن اضافه میكند. هفته دهم شهرآورد بزرگ تهران

بیترديد بيشــتر نــگاه اهالی فوتبــال در اين هفته به شــهرآورد تهران است. مســابقهای كه اگر هفتهای يك بار هم برگزار شــود حساسيتش بيشتر از بازی قبلیاش خواهد بــود. جدا از دربی احتمالی در آلمان كه هنوز قطعی نشــده پرسپوليســیها در آخرين شهرآورد2-3 مغلوب استقالل شدند و حاال با اضافه شدن بازيكنان مطرحی به هر دو تيم جذابيت اين مســابقه فوقالعاده بيشــتر هم میشــود. البته منصوريان برخالف فصل گذشــته هنوز برای رقيب ديرينهاش كری نخوانده اســت. قرار گرفتن مجتبی جباری، پژمان منتظری، منشــا و شــجاع خليلزاده حتمــا به زيبايی بازی كمك میكند. در همين هفته پيكان بــا مجيد جاللی كه هنوز بعــد از جدايیاش از تراكتورســازی موفق به شكســت دادن آنها نشده رودرروی هم قرار میگيرند.

هفته یازدهم تقابل امير با تراكتور، دایی با پرسپوليس

اگر شكل و شمايل فعلی تيمها تا روز بازیهای هفتــه يازدهم تغيير نكند آن وقت شــاهد بازیهای فوقالعاده حســاس، جذاب و احتماال پر سر و صدايی خواهيــم بود. در ايــن روز امير قلعهنويــی در قالب ســرمربی ذوبآهن بــه تبريز میرود تــا مقابل تيم ســابقش (تراكتورســازی) قرار بگيرد. مسابقهای كه فقــط به همين دليل و فارغ از جايــگاه تيمها در آن روز میتوانــد نگاههای زيادی را به خود معطوف كند اما دو بازی ديگر هم در تهران داريم كه حســاستر و پر تماشــاگرتر از بقيه بازیها خواهد بود. تقابل علی دايی با پرســپوليس كه هيچ نيازی به شرح و تفسير ندارد. جدالی كه هميشــه ديدنی بوده است اما كمی آن طرفتر و در ورزشگاه آزادی استقالل با نفت تهران رودررو میشــود تيمی كه هدايتــش را علی كريمی برعهده خواهد داشت. برای فراز كمالوند سرمربی نفت آبــادان بازی اين هفته با تمــام بازیها فرق میكند. او از گســترش فوالد تبريز پذيرايی خواهد كرد تيمی كه در دو ســال گذشته هدايتش را برعهده داشت. از همين االن میتوان پيشبينی كرد كه كميته داوران چه هفته سخت و حساسی را پيشرو دارد. هفته دوازدهم، دوئل دایی و كریمی

قبل و بعد از مراســم قرعهكشــی ليگ صحبت دربــاره بازی تيمها به شــكلی پيش رفتــه كه انگار خيلیها بعد از شــنيدن برگزاری دربی در هفته دهم منتظر رويارويی ســايپا و نفت تهران يا بهتر بگوييم علی دايــی و علی كريمی بودنــد. از چند روز پيش ســواالت زيادی در همين راستا به وجود آمد. اينكه آيا آنها قبل از شروع مســابقه به سمت هم میروند. اينكه در كنار زمين چه واكنشهايی خواهند داشــت و ســواالتی از اين دســت كه برای رسيدن به جواب همه آنها فقط بايد تا روز بــازی منتظر بود. پيروزی در اين بازی برای هر كدامشــان اهميت فوقالعادهای دارد. در هميــن روز اما ســرخابیهای پايتخت با دو تيم مشهدی روبهرو میشوند. پرسپوليس در تهران از پديده پذيرايی میكند و استقالل در مشهد به مصاف سياهجامگان میرود.

هفته سيزدهم، كم حاشيه

بعــد از دو هفتــه متوالی و پرســروصدا، ليگ میتوانــد در هفته ســيزدهم با آرامش بيشــتری به كارش ادامــه دهد. در اين روز شــايد بتوان به بازی پرســپوليس با پارس هم اشــاره كرد. آن هم به اين دليــل كه تيم پــارس برای اولين مرتبــه ميزبانی از پرســپوليس را در ليگ برتر تجربــه میكند. ضمن اينكه حضور مهدی تارتــار روی نيمكت تيم جنوبی هم به حساسيت بازی اضافه خواهد كرد.

هفته چهاردهم، قلعهنویی -پرسپوليس را تماشا كنيد

امير قلعهنويی فصل گذشته يكی از سنگينترين شكستهای سالهای مربيگریاش را تجربه كرد. او با تيم تراكتورسازی مقابل پرسپوليس سراپا آماده قرار گرفت و سه گل دريافت كرد. حاال او با تيم ذوبآهن در هفته چهاردهم مقابل پرســپوليس قرار میگيرد مســابقهای كه بدون ترديد حســاسترين بازی اين هفته خواهد بود. در همين روز شاهد شهرآورد مشهد هســتيم. پديده و سياهجامگان در هفته ماقبل پايانی رودرروی هم قــرار میگيرند. بازی صنعتنفت آبادن كه هدايتش را كمالوند برعهده دارد با تراكتورســازی هم حساسيت خاص خودش را دارد. هفته پانزدهم، پایانی حساس

ليگ هفدهم در ايستگاه پايانی نيم فصل اولش هم با بازیهای حساســی همراه خواهد بود. در اين روز ســپيدرود رشــت برای اولين مرتبه ميزبانی از پرسپوليس را در ليگ برتر تجربه میكند. مسابقهای تمــام قرمز كه احتماال شــاگردان برانكو طبق قانون با پيراهن ســفيد به ميدان میرونــد. در همين روز اســتقالل در تهران ميزبان سپاهان است. مسابقهای كه در همه ســالهای اخير جذابيت زيادی داشته و شــانس پيروزی دو تيم در اين بازی معموال يكسان اســت. علی كريمی هم در بازی اين هفته مقابل امير قلعهنويــی قرار میگيرد كه اين رويارويی در اصفهان هم ديدن دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.