استقالل 11، پرسپوليس 9

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هميشه برای تيمها بازیهای خانگی و اينكه برای انجام يك مسابقه مجبور به مسافرت نشوند اهميت زيادی داشته و از اين اتفاق به عنوان يك امتياز ياد كردهاند. قطعا هر چقدر تعداد تيمهای ليگ برتری يك شهر يا استان در ليگ زياد باشد مســافرتهای آن تيمها هم كمتــر خواهد بود. اســتقالل تهران در نيم فصــل اول از اين امتياز میتواند به بهترين شكل استفاده كند. شاگردان عليرضــا منصوريان در 11 مســابقه از 15 بازی تهران را تــرك نمیكنند در حالی كه اين تعداد برای پرســپوليس به عدد ۹ ختم میشود. البته شرايط در نيم فصل دوم برای اين دو تيم متغير خواهد بود.

تکرار تاریخ برای گل محمدی

يحيــی گل محمدی در آخرين روزهايی كه در فصل گذشته هدايت تيم ذوبآهن را برعهده داشــت در دو هفته متوالی مقابل سرخابیهای تهرانــی قــرار گرفت. حــاال همين اتفــاق در تراكتورسازی برای او رخ داده است. به طوری كه آنها در هفته دوم با پرسپوليس و در هفته سوم با استقالل بازی میكنند. گل محمدی فصل پيش در هر دو بازی شكست خورد.

ميزبانی استقالل قبل و بعد از دربی

برای دو تيم پرسپوليس و استقالل هميشه مهم بوده كه بازی قبل از شــهرآورد را در تهران برگزار كنند تا مســافرت بازيكنانشان را خسته نكند. از طرفی هميشــه اين بحــث بوده كه در شــرايط يكســان به مصاف هم برونــد. در نيم فصل اول، اســتقاللیها قبل از شهرآورد با فوالد در تهران و بعد از آن بــا نفت بازی میكنند اما پرسپوليســیها قبل از شــهرآورد برای بازی با اســتقالل خوزســتان به اهواز میروند و بعد از شهرآورد هم با سايپا رودررو میشوند.

استقالل چهار هفته متوالی در تهران

عليرضــا منصوريان بعد از بازی هفته اول با صنعتنفت در آبادان اين فرصت را دارد كه از ۴ بازی بعدیاش نتايج خوبی را كسب كند. آنها در هفته دوم و ســوم ميزبان استقالل خوزستان و تراكتورسازی هستند و در هفته چهارم به زمين ســايپا میروند و در هفته پنجــم از تيم پديده پذيرايی میكنند. بايــد ديد آبیهای پايتخت از اين چهار بازی چند امتياز میگيرند.

استقالل ميزبان اهوازیها، اصفهانیها و تبریزیها

تيم اســتقالل تهران بايد قدر موقعيتی كه در نيم فصل اول نصيبش شده را بداند. شاگردان منصوريــان در 15 بازی اول ليــگ به اصفهان، تبريز و اهواز نمیروند چرا كه ميزبان ذوبآهن، سپاهان، تراكتورسازی، گسترش فوالد، استقالل خوزســتان و فوالد هســتند. آنها حتما میدانند كه بازی با اين شــش تيــم در نيم فصل دوم به مراتب ســختتر خواهد بود. ضمن اينكه آنها در نيم فصل اول ميزبان هيچ دو تيمی از يك شــهر يا استان نيستند.

پرسپوليس ميزبان مشهدیها، ميهمان تبریزیها

پرســپوليس در نيــم فصل اول به مشــهد نمیرود چرا كه طبق قرعه مسابقات در هفتههای چهارم و دوازدهم ميزبان ســياهجامگان و پديده اســت. در عوض برای بازی بــا دو تيم تبريزی تراكتورسازی و گسترش فوالد در هفتههای دوم و پنجم بايد به اين شهر بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.