عاليشاه در دو راهي ملوان، فجرسپاسي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهرعلي بارانچشــمه رييس تربيت بدني نيروهاي مســلح در خصوص وضعيت بازيكنان ســرباز قهرمان ميگويد: «درباره بحث سرباز قهرمان بايد بگويم همه كساني كه به ما معرفي ميشوند در شورايي كه به همين منظور تشكيل شده، تقسيم ميشوند و فرقي بين رشتهها نيست. البته بازيكني كه در ليگ برتر بازي ميكند ســعي ميكنيم در همين ليگ برتر سربازياش را انجام دهد و بازيكني كه در ليگ يك هست هم، همينطور. البته باشگاههايي مثل ملوان، فجرسپاســي، تراكتورســازي، رعد، عقاب ...و تحت پوشــش ما هستند.»

همچنين وضعيت اميد عاليشــاه بازيكن ســابق پرســپوليس هم مشخص شده است: «در خصوص اميد عاليشاه بايد بگويم كه او سرباز ســپاه است و به همين دليل به تراكتورســازي رفت اما در اين باشگاه بــه دليل محدوديتهايي كه به وجود آمد، نتوانســت فعاليت كند و با صحبتي كه با مديرعامل اين باشگاه داشتيم قرار بر اين شد تا شــرايطي فراهم شود كه اين بازيكن در تيم ديگر نظامي فوتبالش را ادامه دهد.»

باران چشــمه دربــاره وضعيت احمد نورللهــی هافبك ســابق پرســپوليس هم اينطــور میگويد: «در مــورد نوراللهي هم مسووالن باشگاه پرســپوليس مصر هستند كه اين بازيكن را در اختيار داشــته باشــند امــا 6 مــاه از ســربازي اين بازيكــن باقي مانده و ايــن فرصت براي او هــم نبود كه بتواند در تراكتورســازي بازي كند. البته اين بازيكن كســري خدمت دارد و در آينــدهاي نزديــك ميتواند بــه فوتبالش در پرســپوليس ادامــه دهد. عاليشــاه به احتمال زيــاد بايد به ملوان و فجرسپاســي بــرود اما نوراللهي 6 ماه از ســربازياش باقي مانــده و بايد اجازه دهد 3 مــاه ديگر بگذرد تــا آن وقت بتوانــد فوتبالش را در پرســپوليس ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.