مهاجري: نسبت به فصل پيش قرعه منصفانهتري داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخــالف ليــگ شانزدهم، پديده در ليگ پيش رو، قرعــه بهتري دارد كــه كار اين تيم را آسانتر ميكند. به همين خاطر است كه محمدرضا مهاجري بــا اميد زيادي دربــاره آينــده تيمش حرف ميزنــد. مهاجري با اشــاره به قرعهكشي و حريفــان تيمش، در اين رابطه ميگويد: «سال گذشــته واقعا با قرعه سختي روبهرو بوديم اما خوشبختانه در ليگ هفدهم قرعه منصفانه تري براي ما رقم خورد. البتــه ما در بازيهاي ابتدايي بايد دو بازي را به بوشــهر و آبادان برويم كه اين ممكن است به دليل گرماي هوا كار ما را كمي با مشــكل روبهرو كند اما چون ما امســال خيلي خوب تيــم را آمــاده كردهايم به اين مســائل فكر نميكنيم و بيشــتر بر روي مسائل فني تمر كز ميكنيم.»

او دربــاره برگزاري شهرآورد مشهد و ديدار پديده و سياه جامگان در هفتــه چهاردهم توضيح ميدهد: «مــا فصل قبل در هفتــه دوم با ســياه جامگان بازي داشــتيم و حساســيتي وجــود نداشــت امــا در فصــل جديــد قطعا ايــن بازي در هفتــه چهاردهــم با توجه به نتايجي كه دو تيم كسب ميكنند از حساسيت ويژهاي برخوردار ميشود.»

مهاجري همچنين درباره پيش بينياش از ليــگ برتر هفدهــم نيز تأكيــد ميكند: «هنوز صحبت كردن در اين باره زود اســت اما تيمهايي مثل اســتقالل، پرســپوليس و ذوبآهــن ميتواننــد مدعي باشــند اما در كنار اينها هميشــه تيمهايي هستند كه همه را ســورپرايز ميكنند و امسال پديده تالش ميكند تا سورپرايز ليگ هفدهم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.