كرانچار: با احتياط به مصاف دو تيم تازهوارد ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــه اعتقاد خيلــي از كارشناســان فوتبالي، قرعه سپاهان در رقابتهاي ليگ هفدهم، قرعه خيلي خوبي است. تا آنجا كه اگر بدشانسيهاي فوتبالي گريبان اين تيم را نگيرد، سپاهان به راحتي ميتواند از پنج هفتــه ابتداي ليــگ، امتيازهاي خوبي براي خود جمع كند. با اين حال اما زالتكو كرانچار به آســاني يا سختي قرعه اشــاره نميكند و در اظهارنظرش درباره اينكه از قرعه ســپاهان راضي است يا نه، تنهــا به بيان اين جمله اكتفا ميكند كه: «كم و بيش از نتيجه قرعهكشــي راضي هستيم.» سپاهان در هفته سوم به مصاف پارس جنوبي جم ميرود و در هفته پنجم با سپيدرود رو به رو خواهد شد كه هر دو از تيمهاي تازه وارد هســتند. كرانچار در هميــن رابطه ميگويــد: «در خالل پنج هفته نخســت با رعايــت احتياط خاصي در نگرشمان نســبت به دو تيم تازه وارد يعني پارس جنوبي و سپيدرود رشت وارد مرحله يك ســوم نخســت نيمفصل اول خواهيم شــد؛ اگرچه تمام تالشمان در نهايت نشان دادن خودمان بهعنوان يكي از شانسهاي مطرح براي راهيابي به ليگ قهرمانان آســيا بوده و بــراي تحقق اين امر تالش ميكنيم.» ســرمربي سپاهان تاكيد ميكند: «اكنون وقت آن رســيده كه در خــالل همين 5 هفته نخســت، محــك اصلــي را زده تــا ارزشهايمان سنجيده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.