كريمي: منتظر 80 هزار پرسپوليسي هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتور با ایرانپوریان

باتوجه به اینکه تراکتورســازي تبریز از نقل و انتقــاالت محروم بود و نفــرات جدیدي به این تیم اضافه نشــدند، تکلیف کاپیتاني این تیم کامال مشــخص است. به این ترتیب باز هم مثل گذشته محمد ایرانپوریان کاپیتان اول خواهد بود و محمد ابراهیمي کاپیتان دوم.

گسترش فوالد و یك تغيير عمده

با رفتن مرتضي اسدي، این شانس به مسعود ابراهیمزاده رســید تا کاپیتان اول گسترش فوالد تبریز شود. به نظر ميرسد علیرضا نقيزاده هم که قرار است جاي داریوش شجاعیان را در ترکیب پر کند، کاپیتان دوم گسترشيها خواهد بود.

شایعه اختالف در صنعتنفت

شاید براي خیليها عجیب باشد اما شایعه شده در مورد بازوبند کاپیتاني صنعتنفت آبادان یکسري اختالف به وجود آمده. گفته ميشود حسین بغالني دوســت داشــت کاپیتان بماند اما به اصــرار فراز کمالوند بازوبند کاپیتاني به مرتضي اســدي رسید. به این ترتیب اسدي کاپیتان اول صنعتنفت خواهد بود و حسین بغالني کاپیتان دوم.

نفت تهران همچنان بالتكليف

در نفت تهران بازیکنان باتجربه زیادي اضافه شــدند اما به احتمال زیاد باز هــم علیرضا عزتي کاپیتــان خواهد بود. البتــه در مورد کاپیتان دوم حرف و حدیثهاي زیادي وجود دارد که باید دید در نهایت چه کسي انتخاب ميشود. تا االن که به نظر ميرســد شانس میالد فراهاني بیشتر از دیگر گزینههاســت اما باید دید او کاپیتان دوم خواهد شد یا نه.

كاپيتان سپيدرود: حقشناس یا كعبي؟

حقشــناس قدیميترین بازیکن ســپیدرود است و در اکثر ســالهایي که سپیدرود در لیگ دو بازي ميکرد، او همراه تیم شهرش بود. سهیل اگرچه بهترین گلزن فصل گذشته این تیم بود اما همین دو، سه هفته پیش احتمال خداحافظياش وجود داشت.

با حقشــناس اما تمدید قرارداد شــد. البته بعید اســت کــه در فصل پیــش رو در بازيهاي پرشــماري ســهیل را بهعنوان کاپیتان سپیدرود ببینیــم. احتمال خداحافظــي زودهنگام او وجود دارد. اگر حقشناس بازیکن ثابت سپیدرود نباشد یــا تن به خداحافظي بدهــد، بازوبند کاپیتاني به حســین کعبي خواهد رســید. کعبي اگرچه فقط یک فصل براي ســپیدرود بازي کرده اما به دلیل پیشــینهاش در تیم ملي ایران و احترامي که براي این پیشینه قایلاند، کاپیتان سپیدرود خواهد بود.

طيبي كاپيتان تازهوارد پارس جم

محمــد طیبي کــه فصل گذشــته کاپیتان استقالل خوزســتان بود، اصال فکر نميکرد وقتي به پارس جنوبي جم ميرود باز هم کاپیتان خواهد بود. طیبي وقتي قراردادش را با این تیم امضا کرد با پیشنهاد کاپیتاني هم مواجه شد که این مساله براي خیليها عجیب و جالب بود. با رفتن محمود خمیســي که فصل گذشــته کاپیتان این تیم بود احتمال دارد کاپیتان دوم هم محسن فروزان باشد.

پيكان با همان نفرات قبلی

در پیــکان باز هم همان کاپیتانهای قبلی را خواهیم دید. چراکه نه سرمربی تغییری کرده و نه کاپیتانها جدا شدند.

به این ترتیــب رحمان احمدی کاپیتان اول پیــکان خواهد بود و به احتمال زیاد امیرحســین صادقی و محمدصــادق بارانی کاپیتانهای بعدی این تیم خودروساز.

علي کریمي ســرمربي نفت تهران که با برگزاري سوپرجام در ورزشگاه آزادي موافقت کرده، در مورد بازي با پرسپولیس قبل از شروع لیگ هفدهم ميگوید: «نظر باشــگاه نفت را درباره محل برگزاري سوپرجام پرسیده بودند و ســوال کردند موافق هســتید بازي در آزادي برگزار شود که من هم وقتي سرپرســت باشگاه نفت این موضوع را در میان گذاشت موافقت خود را اعالم داشتم. زمین ورزشــگاه آزادي از کیفیت خوبي برخوردار است و از آنجا که بین ســوپرجام و هفته اول لیگ فاصله زیادي نیســت دو تیم هم ميتوانند در تهران بازي کنند و مجبور نباشــند در شهر دیگري به مصاف هم بروند و متحمل هزینه سفر و اسکان هم شوند.» کریمي درباره اینکه پرسپولیس در آزادي از حمایت گســترده هوادارانش برخوردار خواهد بود و این با توجه به گنجایش 0۸ هزار نفري آزادي به ضرر نفت است، ادامه ميدهد: «بيتعارف بازي در هر شهري برگزار ميشــد، طرفداران خوب پرسپولیس ورزشگاه را پــر ميکردند. حاال در تهــران هم امیدوارم همین اتفاق رخ دهد و بســیار خوشحال ميشــوم 0۸ هزار پرسپولیسي را در آزادي ببینم و ســوپرجام یک بازي پرتماشاگر باشــد. هوادار بــه فوتبال هیجــان ميدهد و امیدوارم آنهایي که براي تماشاي سوپرجام به اســتادیوم ميآیند و وقت صرف کرده و هزینه ميکنند یک بازي زیبــا و جوانمردانه و بدون حاشیه را از ســوي هر دو تیم شاهد باشند. ما مشکلي با پر شدن استادیوم از سوي هواداران پرســپولیس نداریم و حتي از آن استقبال هم ميکنیم و معتقدیم باید قدر فوتبالدوســتان را دانســت نه آنکه با قانون 10 درصد و برگزاري بازي در روزهاي غیرتعطیل و ســاعات کاري و مواردي نظیر این عاملي شد که تماشاگر کمتري به استادیوم بیاید. حاال که درباره هواداران و تماشــاگران فوتبال مباحثي مطرح شــد همانطور که قبال هم گفته بودم اي کاش شرایط با کمک دکتر روحاني و مسووالن فدراسیون فوتبال براي ورودي بانوان به استادیومها هم فراهم شود.»

یکی از اتفاقات جالب پیش فصل هفدهم، مساله کاپیتانی صنعتنفت آبادان است که گفته میشود حواشی زیادی به دنبال داشته. اینکه حسین بغالنی راضی نبود بازوبند را به مرتضی اسدی بدهد اما ظاهرا از او خواسته شد این کار را انجام دهدکه ناراحتی این بازیکن را به دنبال داشته. سکوت او هم شاید دلیل این ناراحتی باشد؛ سکوتی که از رضایت نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.