حاتمي:بدشانسيپشتبدشانسيسراغمانميآيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پنج هفته اول بازيهاي سختي در پیش داریم. البته شــاید خیري در این موضوع هست. قرعه ما ســخت بوده اما با قــدرت در میدان حاضر ميشــویم. تراکتورسازي ميتواند در هفدهمین دوره لیگ برتر هم مدعي باشــد و عملکردي در شأن و شخصیت این تیم داشته باشد. در آینده ميبینید تیــم قوي داریم. بازیکنــان جوان ما دنبال پیشرفت هستند، این بازیکنان ميتوانند آینده فوتبال تراکتورســازي را بسازند.» حاتمي دربــاره اینکه آجورلــو اعالم کــرد تمام توجه مســووالن به اســتقالل و پرســپولیس است و توجهي به تراکتورســازي و تیمهاي شهرستاني نميشــود، ميگوید: «بــه آجورلو حق ميدهم ناراحــت باشــد. در حق تیمهاي شهرســتاني اجحاف ميشــود. البته اینکه بــه تیمهایي که هوادار بیشتري دارند در رسانهها بیشتر پرداخته شود امري طبیعي اســت اما تراکتورسازي هم تیمي خارج از تقسیمبندي تیمهاي شهرستاني است. تراکتورسازي هواداران زیادي دارد. شاید تعداد هواداران تراکتورســازي اندازه اســتقالل و پرســپولیس نباشــد اما ما هم در هر شهري هواداران اختصاصي خودمان را داریم و هیچوقت تنها نیستیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.