20 درصد در حساب شاگردانويسی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهمــن روشــنایي سرپرســت تیــم استقالل خوزســتان از پرداخت 20 درصد مبلــغ قــرارداد بازیکنــان خبــر ميدهد. روشــنایي در مورد مشکالت مالي که فصل گذشــته گریبانگیر تیم شده و قرار بود این فصل حل شــود، ميگوید: «اگر ما مشکل مالي نداشــتیم قطعا ميتوانستیم در آسیا به دور بعــد صعود کنیم. مشــکالت مالي اجازه نداد ایــن اتفاق رخ دهد. بازیکنان ما از نظر روحي مشــکالتي داشتند و مراقب ساقهایشــان بودنــد اما امــروز با کمک دکتر شریعتي اســتاندار محترم خوزستان حدود 20 درصــد از قــرارداد بازیکنان را پرداخت کردهایم.» سرپرست تیم استقالل خوزستان درباره مراســم قرعهکشي فصل هفدهــم لیگ برتر و حضور نیافتن تعدادي از مدیران باشــگاهها هــم توضیح ميدهد: «مراســم خوبي برگزار شــد، سازمان لیگ هم تالش داشــت قرعهکشي بدون مشکل برگزار شــود. نميدانم چــرا برخي به این مراســم نیامدند حتي سرمربیان هم حضور نداشــتند. به همین دلیل ویسي وقتي دید ســرمربي تیمها نیامدند مراســم را ترك کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.