عذرخواهی يزدی از استقاللیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بحث حضور داریوش یزدي ســرمربي سابق استقالل اهواز در کادر فني استقالل خوزســتان منتفي شــد. اعضاي استقالل خوزســتان تمرینات آمادهســازي خود را طبق برنامه پیگیري ميکنند و قرار اســت امــروز براي یک اردوي آمادهســازي راهي شیراز شوند. هدایت آبيپوشان خوزستاني بر عهده عبدا... ویســي است و او داریوش یــزدي را بهعنوان یکي از دســتیاران خود براي فصل جاري در نظــر گرفته بود. بعد از صحبتهایي که ویسي با این مربي انجام داد، یزدي اعالم کرد به دلیل شــرایطي که دارد نميتوانــد این تیم را همراهي کند، به همین خاطــر بحث حضورش در کادر فني استقالل خوزستان منتفي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.