زمان حضور آبیهای اهواز در ايفمارک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زمــان انجــام آزمایش پزشــکي تیم اســتقالل خوزســتان در مرکز پزشــکي فوتبال ایران مشخص شد. کاروان استقالل خوزســتان براي انجام دو بــازي تدارکاتي مقابل برق جدید شیراز و فجرسپاسي امروز راهي شیراز ميشود. آبيپوشان خوزستاني شــنبه به تهران ميآینــد و چند روزي در پایتخت هســتند. اســتقالل خوزستان 26 تیر وقــت ایفمــارك دارد و اعضــاي این تیــم با حضــور در مرکز پزشــکي فوتبال ایران آزمایش آمادگي جســماني ميدهند. کاروان استقالل خوزستان ۸2 تیر به اهواز برميگردد و تمرینات خود را در این شــهر ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.