كنارهگيری پيش از بركناری

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دوري يــك ماهه از فوتبال براي اين اســت كه اميــر عابديني بگويد به خــط پايان همكاري با فدراسيون تحت مديريت تاج نزديك شده. او حتي گفتــه كه امور اقتصــادي و بازاريابي فدراسيون فوتبال را ديگر پيگيري نميكند: «با اين اقدامات عجيب و غريبي كه انجام ميدهند، بعيد اســت باز هم با فدراســيون همكاري كنم و احتمــاال از اين به بعد فــرد ديگري به جاي من كارها را انجــام خواهد داد. بگذاريد در اين فدراسيون فاميلي يك نفر ديگر راحت كار كند. من ديگر نميتوانم بــا اين وضع كار كنم. براي اين تصميم هم نه يك دليل، بلكه داليل زيادي دارم كه فعــال نميخواهم آنها را به زبان بياورم اما وقتي به ايــران برگردم، حتما دربارهشــان حــرف ميزنم. تقريبــا از ‪28 72،‬ روز پيش به مسائلي پي بردم كه حس كردم ديگر نميتوانم با اين وضــع با تاج كار كنم. حتي در مراســم تقدير از روســاي سابق فدراســيون فوتبال هم حضور نداشتم. من داليل خاص خودم را دارم و طي يكي دو روز آينده، نامهاي هم براي مهدي تاج مينويسم.» ايــن دوري و جدايــي اما دليل نميشــود كه عابديني نســبت به بركناري عليرضا اســدي و دبيركل شــدن محمدرضا ساكت در فدراسيون بي تفاوت باشــد: «ســاكت خيلي دوست دارد تمام كارها را انجام بدهــد و همه اختيارات در دســت خودش باشد. او در فدراســيون فوتبال همــه كاره اســت و اجــازه فعاليت به كســي نميدهــد. او حتي در امــور مربوط به دبيركلي ورود ميكــرد كه به همين دليل اســدي كنار رفت و ديگر در اين سمت نماند. ساكت به همه امور وارد ميشود. هر طور خودش بخواهد نيرو جــذب و عزل ميكند، امــور مربوط به خريد و فروش را انجام ميدهد، مسائل اقتصادي را زير نظر دارد و تقريبا نميگذارد امور آنطور كه بايد، پيش برود. اســدي هم چون حوصله جر و بحث با او را نداشت استعفا داد.» عابدينــي كه هنوز رييس ســازمان اقتصادي و بازاريابي فدراســيون فوتبال به حساب ميآيد، در ادامه از چند تكه شدن اين فدراسيون گفته است: «در اين فدراسيون علي كفاشيان فوتسال را بر عهده گرفته، ســازمان ليگ جريان خاص خودش را دارد و ســاكت هم بقيه فدراســيون را كنتــرل ميكند. تاج هم ميگويد همه آســه برويد و آســه بياييد و عملكردتان طوري باشد كه كســي به شما شــاخ نزند. به نظرتان با اين روش ميتوان كار كرد؟ »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.