ليگ برتر ورشكست ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فصــل نقل و انتقاالت هنوز به نيمه نرســيده، تيمهای ليگ برتری انگليس تا امروز 425 ميليون يورو براي خريد بازيكن هزينه كرده اســت. حال آنكه تيمهاي بزرگ هنوز خريدهاي اصليشــان را انجام ندادهاند. چلســي آنتونيــو رودريگز را با قــراردادي به ارزش 35 ميليون يــورو از رم به لندن آورد و كابايرو را كه بازيكن آزاد بود، خريد. منچسترســيتي هم تا امروز 90 ميليون يــورو هزينه كرده است؛ 40 ميليون يورو براي خريد اردسون و 50 ميليون يورو هم براي برناردو. بيش از همه اما منچستريونايتد براي خريد بازيكن هزينه كرده اســت. ليندلوف با قراردادي 35 ميليون يورويي از بنفيكا به يونايتد پيوســت و روملو لوكاكو بلژيكي بــا 85 ميليون يورو از اورتون به منچســتر رفت و تا اينجاي كار، گرانترين بازيكن اين فصل از نقل و انتقاالت بوده است. آرســنال الكازت را بــا 53 ميليون يورو خريد و كالســيناچ هــم كه بازيكن آزاد بود، از شــالكه به لنــدن رفت. ليورپول خــط حمله خود را با خريد محمد صالح 42 ميليون يورويي تقويت كرد و ســوالنكه را بهعنوان بازيكن آزاد خريد. تاتنهام امــا تا امروز فعاليتي در نقل و انتقاالت نداشــته و فقط براي جــذب كواچيچ ابراز تمايل كرده اســت. اين همه هزينه در نقل و انتقاالتي كه هنوز به پايان نرســيده، ميتواند شروعي باشد براي ورشكستگي. نتيجهاي كه از بررسيهاي محققان شركت ويسيبل حاصل شده و باشگاههاي ليگ برتر جزيره را به خاطر روندي كه در خريد بازيكن و پرداخت دستمزدهاي گزاف به آنها در پيش گرفته، در مســير ورشكســتگي قرار داده چرا كه درآمد اين باشــگاهها از حــق پخش تلويزيوني در سالهاي آتي به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت. ايــن تحقيقات ثابت ميكند كه باشــگاههاي ليگ برتري به طور متوسط روزي 876 هزار پوند ضرر ميدهند و در آينده از پس پرداخت درآمد باالي بازيكنانشــان برنخواهند آمد. اين موضوعي اســت كه راجر بيل، مدير شــركت ويســيبل دربارهاش گفته: «فوتبال از نظر اقتصادي رو به ناكامي است. تيمهاي بزرگ ليگ برتر انگيس بــراي خريد بازيكن خيلي هزينــه ميكنند، خيلي بيش از آنكه درآمدزايي كنند. با اين رويه به نظر من ريچارد اسكودامور مدير ليگ برتر قطعا بايد نگران باشــد. سيتي با هزينههاي سنگيني كه انجام ميدهد، به ديگر باشگاهها استرس ميدهد و آنها را به خريد بازيكنان گرانقيمت ترغيب ميكند. قرارداد ســه ميليارد پوندي براي حق پخش كه ســال گذشته امضا شــد، باعث شده تيمهاي انگليســي با تكيه به ديوار اطمينان هزينه كنند اما قطعا در آينده از پس اين هزينهها برنخواهند آمد.» شــبكههاي تلويزيونــي اســكاي و بيتــي در انگليس، بين ســالهاي 2016 تا 2019 براي حق پخــش بازيها 14/5 ميليون پوند به تيمهاي انگليسي پرداختهاند. در سالهاي اخير اما تعداد افرادي كه براي تماشاي بازيهاي ليگ برتر حق اشــتراك شبكههاي كابلي را ميخرند، كاهش يافته چرا كه بســياري از افراد ترجيح ميدهند فوتبال را به صورت غيرقانوني و از طريق اينترنت تماشــا كنند. در حال حاضر تيمهاي انگليسي 70 درصد درآمدشان را از حق پخش به دســت ميآورنــد و در صورتي كه شــبكههاي تلويزيوني نتوانند از حق پخش بازيهاي ليــگ برتر درآمدزايي كنند، پيشــنهادهاي مالي خود را كاهش خواهند داد كه اين اتفاق، احتمال ورشكستگي ليگ برتر را شدت ميبخشد. كمك به پناهندگان المپيك بعد از موفقيت تيم پناهندگان در رقابتهاي شــنا، جودو و دووميدانــي المپيك 2016 ريو، كميتــه بينالمللي المپيك اعالم كرد قصد دارد همچنان روي اين تيم ســرمايهگذاري و پناهنــدگان را در المپيك توكيــو 2020 هم حمايت كند. در همين رابطه كميته المپيك قطر اعالم كرده كه در كمك به تيم پناهندگان دست كميته بينالمللي المپيك را خواهد گرفت امــا ميزان كمكهايش را هنوز فاش نكرده اســت. با اين وجود گفته شــده كه اين بودجه حدود 20 ميليون دالر در چهار ســال خواهد بود. در اين رابطه ســخنگوي كميته بينالمللي المپيك گفته: «ما بسيار خوشحاليم كه اين كمك را از ســوي كميته المپيك قطر دريافت كردهايم و گروههاي ديگري هم براي كمك، اعالم آمادگي كردهاند.» پيش از قطر، كميته المپيك ليختن اشــتاين هم كمك مالي به برنامه پناهندگان كرده و هيچ بعيد نيســت كه در جلسه آينده كميته بينالمللي المپيك در ليما ديگر كشــورها هم كمك مالي به تيم پناهندگان را بپذيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.