ستاره نيمكتنشين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بزرگترين ســتاره فصل جديد تراكتورسازي، نفر اول نيمكت اين تيم اســت. مردي كه اين روزها پا به پاي بازيكناناش در جلسههاي تمريني پرفشار فصل بدنسازي عرق ميريزد. دور شدن از دوران بازي، بسياري از ستارههاي پيشين تيمملي را چــاق و از فرم خارج كرده اما يحيــي گلمحمدي به لحاظ بدنــي آنقدر مراقب خودش بوده كه هــر لحظه ميتواند براي تراكتور به ميدان برود. در فصــل محروميت از نقل و انتقــاالت، او كليديترين انتقال در تيــم تبريزي خواهد بــود. مدافعي كه بــراي محافظت از اميدواريهاي هواداران، به تراكتورسازي اضافه شده و در ليگ هفدهم اين تيــم را هدايت خواهد كــرد. گلمحمدي كار در تراكتور را با انتظارات فراواني از سوي تبريزيها آغاز نميكند. همه به خوبي از شــرايط تيم او و نگرانيهاي اين مربي مطلع هســتند اما كارنامه يحيي نشــان ميدهد كــه او ميتواند از بازيكنان جوان، مهرههايي آماده و درخشــان بسازد. سرمربي جديد تراكتورسازي در جلسههاي تمريني كمتر حرف ميزند و بيشــتر نقشه ميكشد. نقشــههايي كه قرار است تيم او را از خطر بحران احتمالي دور نگه دارد. بدون ترديد اين سختترين فصل مربيگري گلمحمدي خواهد بود. يك فصل چالشبرانگيز كه با همه دشواريهايش، نبردهاي جذابي را براي يحيي رقم خواهد زد. چنــد ماه مربيگري در ليگ يك، تــاوان فصل بد اين مربي در ذوبآهن بود و بازگشت به ليگ برتر، نتيجه همه موفقيتهاي گذشــته او روي نيمكت نفت تهران و ذوبآهن. او اين فصل به كدام يحيي شباهت خواهد داشت؟ مرد خسته و كالفه ابتداي فصل گذشــته، يا سرمربي جســور و خوشفكر فصلهاي پيش از آن؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.