كشتيگير دستفروش، رييسجمهور شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با برگزاري انتخابات رياست جمهوري مغولستان، خالتما باتولگا كشتيگير ســابق اين كشــور و رقيب عســگري محمديان بهعنوان رييسجمهوری انتخاب شد. وي در سال 1963 در اوالنباتور- پايتخت مغولستان- به دنيا آمد. ســه سال بعد به علت سيلي عظيم كه در اين شهر به راه افتاد، همه زندگيشــان را از دست دادند و باتولگا كم سن و سال براي گذران زندگي مجبور شد كار كند. او همزمان با تحصيل در مدرسه هنر و فعاليت در هنر و نقاشي، آثار خود را در كنار خيابان به توريستها ميفروخت و از اين راه امرار معاش ميكرد. از آنجا كه پدر او مربي كشتيهاي سنتي بود، خالتما باتولگا آرام آرام به اين رشته عالقهمند شد و در مسير پيشرفت قرار گرفت. او از ســال 1979 تا 1990 عضو تيمملي كشــتي مغولســتان بود و يك طال و دو نقره جهان در كشــتي ســامبو را در كارنامه دارد. باتولگا سپس در ســال 1990 با راهاندازي كارگاه توليد البســه براي خود كسب و كار بهتري راهاندازي كرد و با افزايش ســرمايهاش به واردات و صادرات وسايل الكترونيكي روي آورد. باتولــگا تحت تاثير عالقه زياد به فيلم «پــدر خوانده» نام كارخانه خود را «جنكو» يكي از شــخصيتهاي اين فيلم ميگذارد. او سپس وارد تجارت اجاره تاكسي در مغولستان شد. در ســال 2004 براي نخستين بار فعاليت سياسي خود را آغاز و به مدت چهار سال به عضويت پارلمان مغولستان درآمد. رييسجمهوری 54 ساله مغولســتان در ســال 2006 رييس فدراســيون جودو كشورش شد و در زمان رياستش، جودو مغولســتان براي نخستين بار مدال طالي المپيك را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.