53 سال بعد از فاجعه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فاجعه، درســت 53 ســال پيش از امروز كــه توردوفرانس در حال برگزاري اســت، رخ داد؛ بين بوردو و بيروالگايرد. جايي كه به خاطر يك پيچ، راحتتر ميشود رقابت دوچرخهسواران را ديد. روز حادثه، يك راننده كاميون اين پيچ را خوب دور نزد و نه تنها خودش واژگون شــد، بلكه 40 نفر را از روي پل به درون رودخانه انداخت. 9 نفر كه سه تا از آنها خردسال بودند، جان خود را از دست دادند. 15 دقيقه بعد وقتي دوچرخهسواران رسيدند، دختربچهاي با لباسهاي پاره و خوني در حالي كه پاي راستش آسيب ديده بود، به آنها نزديك شد و با چشمان گريان به دوچرخهسواري كه لباس زرد پوشيده بود، گفت: «ژاك (آنكتيل) كاري كن، مادرم مرده است.» آنكتيل ميگفت اين تصويــر را هرگز فراموش نكــرد: «يكي از ســختترين لحظات زندگيام را گذراندم.» او تا پاريس لباس زرد خود را به تن داشــت و دنبال آن دختر بچه گشت اما هرگز پيدايش نكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.