گلزنان بعد از آقاي گل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«ما بهترين هســتيم» را برانكو در واكنش به گلزني بازيكنانش بعد از رفتن طارمي- در نخســتين بازي تداركاتي پيش از فصل- به زبان آورد و از باشــگاه خواســته بود كه از بين شــجاع و كنعانيزادگان، يكي را جذب كنند. دلخوري فرهاد مجيدي از منصوريان، ركورددار شــدن عنايتي در بين مسنترينهاي ليگ برتر و توصيه مايليكهن به شــهباززاده براي ماندن در اســتقالل ديگر خبرهاي مهم اين روز بودند و همچنين به اســتقبال بازي فرانسه و پرتغال در فينال يورو 2016 رفتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.